Nazwa przedmiotu:
Analiza finansowa
Koordynator przedmiotu:
dr Magdalena Grabowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS4
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: 76h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,96 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( 4h - egzaminy, 10h - konsultacje oraz 4h - zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,72 Łącznie 1,68
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,4
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Analiza ekonomiczna, Rachunkowość, Matematyka, Statystyka
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
Cel główny: zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami analizy finansowej. Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych, organizacji, sekcji / działów gospodarki, w tym w szczególności: analizy sprawozdań finansowych i wskaźników finansowych, dekompozycji wskaźników finansowych, oceny ryzyka zagrożenia upadłością i wykorzystania systemów wczesnego ostrzegania.
Treści kształcenia:
Wykłady: Istota, pojęcie, funkcje analizy finansowej Wstępna analiza sprawozdań finansowych Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej: wskaźniki płynności, aktywności (rotacji), stopnia zadłużenia, możliwości obsługi długu i rentowności, dekompozycja wskaźników. Analiza marginalna (dźwignia operacyjna, finansowa, połączona, mnożniki zysku) Systemy i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej: systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. Systemy rankingowe i ratingowe. Ćwiczenia: Wstępna analiza sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej: wskaźniki płynności, aktywności (rotacji), stopnia zadłużenia, możliwości obsługi długu i rentowności, dekompozycja wskaźnikow Analiza marginalna
Metody oceny:
Na ocenę końcową składać się będzie w 50% ocena z ćwiczeń oraz w 50% ocena z testu egzaminacyjnego, pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne. Egzamin będzie w formie pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru. Weryfikacja osiąganych efektów uczenia w ramach ćwiczeń odbywa się poprzez ocenę ciągłą aktywności i pracy samodzielnej, ocenę kolokwium pisemnego. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018 2. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014 3. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2005 Uzupełniająca 1.M. Grabowska, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017 2. E. Śnieżek, M. Wiatr, Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W14
Zna istotę sporządzania sprawozdań finansowych oraz techniki ewidencjonowania i podziału kosztów oraz zasad prowadzenia rachunkowości.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy. Kolokwium w formie rozwiązywania zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Zna zasady prowadzenia księgowości, agregacji danych, niezbędnych dla oceny procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem i oceną kosztów oraz poziomem rentowności i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy. Kolokwium w formie rozwiązywania zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U07
Potrafi samodzielnie ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego; potrafi dokonać właściwego doboru metod analitycznych zarówno ilościowych jak i jakościowych, w szczególności w zakresie: metodyki analizy wskaźnikowej, dekompozycji wskaźników, oceny progu rentowności, zastosowania metod wyceny mnożników rynkowych, oceny ryzyka upadłości na bazie modeli wczesnego ostrzegania, potrafi także dokonywać analiz i ocen zarówno w czasie jak i w przestrzeni.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy. Kolokwium w formie rozwiązywania zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Potrafi przedstawić wynik analiz z wnioskami dostosowanymi do systemu decyzyjnego przedsiębiorstwa, w szczególności potrafi ocenić sytuację finansową firmy, dokonać porównań na rożnych poziomach agregacji oraz różnych obszarach.
Weryfikacja: Egzamin pisemny, kolokwium w formie rozwiązywania zadań. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U15
Potrafi zastosować wybrane metody w celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz realizowanej przez podmiot strategii biznesowej.
Weryfikacja: Egzamin pisemny, kolokwium w formie rozwiązywania zadań. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K02
Potrafi skutecznie komunikować się w zespole i współdziałać na różnych poziomach kompetencji, zależnie od typu zadania i składu zespołu,
Weryfikacja: Ocena przygotowanej analizy przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K08
Jest zdolny do analitycznego myślenia i formułowania opinii / sądów.
Weryfikacja: Ocena przygotowanej analizy przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: