Nazwa przedmiotu:
Ubezpieczenia w gospodarce
Koordynator przedmiotu:
dr Tomasz Suski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS5
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Praca własna 42h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń, ich zakresem i możliwościami zastosowania w wybranych aspektach działalności podmiotów gospodarczych.
Treści kształcenia:
1. Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej (1 godz.). 2. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (0,5 godz.). 3. Istota ubezpieczeń (0,5 godz.). 4. Ubezpieczenia a ryzyko w działalności gospodarczej (1 godz.). 5. Rodzaje ubezpieczeń w polskim systemie prawnym (0,5 godz.). 6. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia (2 godz.). 7. Ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe (5 godz.). 8. Działalność ubezpieczeniowa w Polsce (3 godz.). 9. Ubezpieczenia obowiązkowe (2 godz.). 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (0,5 godz.).
Metody oceny:
Kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: T. Michalski, R. Pajewski, Ubezpieczenia gospodarcze, WSiP, Warszawa 2002, T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 2000, T. Michalski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, A. Koch, J. Napierała (red.) Umowy w obrocie gospodarczym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 Literatura uzupełniająca: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO5
Posiada wiedzę co do istoty, źródeł i kosztów ryzyka w działalności podmiotów gospodarczych oraz roli ubezpieczeń w przedmiotowym zakresie.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U04
Potrafi kojarzyć różne ryzyka z odpowiednim rodzajem ubezpieczenia.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO8
W relacjach z ubezpieczycielem jest zdolny określić swoje oczekiwania i sformułować poglądy w zakresie ochrony przed skutkami ryzyka.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: