Nazwa przedmiotu:
Współczesna antropologia filozoficzna
Koordynator przedmiotu:
mgr Tomasz Zbrzezny
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPP5/3
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wpisanie na II semestr studiów.
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest ukazanie wielości koncepcji człowieka w szeroko rozumianej współczesności. Przedmiot ma przyczynić się do pogłębienia wiedzy o człowieku, a tym samym do tolerancji wobec różnych jego wizji.
Treści kształcenia:
1.Co o człowieku wiedziała starożytność 2. Człowiek średniowieczny i świat jego pojęć 3. Człowiek renesansu – narodziny nowożytnej filozofii człowieka 4. Oświecenie jako epoka uformowania się nowoczesnej wizji humanizmu 5. Koncepcja człowieka w neotomizmie i personalizmie XX wieku 6. Człowiek w filozofii egzystencjalnej 7. Psychoanaliza i neopsychoanaliza o człowieku 8. Homo ludens i homo oeconomicus
Metody oceny:
Ocena samodzielnie przygotowanej przez studenta pracy pisemnej na jeden ze wskazanych tematów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Barbara Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, PWN 1994 – 1997, t. 1 -5, wybrane fragmenty 2. Zbigniew Kuderowicz (red.), Filozofia współczesna, Wiedza Powsz. 1990, t. 1 – 2, wybrane teksty Literatura uzupełniająca: 1. Etienne Gilson, Tomizm, rozdział - Życie osobiste 2. Jean Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem 3. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Fromm, O sztuce miłości.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W05
Student zna różne, historyczne i współczesne wizje człowieka. Wie, że rozumienie i samorozumienie człowieka ulegało ewolucji. Wie, że i dziś myśliciele różnią się poglądami na człowieka, cel i sens jego życia.
Weryfikacja: Praca pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W05
Ma wiedzę na temat przyczyn rozbieżności postaw wobec świata u różnych ludzi.
Weryfikacja: Praca pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W05
Wie, jak samodzielnie zdobywać wiedzę na temat spraw ludzkich.
Weryfikacja: Praca pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U12
Posiada umiejętność prawidłowej analizy relacji międzyludzkich.
Weryfikacja: Praca pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K02
Umie dostrzec wartość ludzi myślących inaczej, nie rezygnując z własnych przekonań.
Weryfikacja: Praca pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K08
Zyskuje możliwość zajęcia postawy tolerancji dla ludzkich różnic (poprzez wiedzę o wielowymiarowym charakterze człowieka).
Weryfikacja: Praca pisemna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: