Nazwa przedmiotu:
Polska Myśl Demokratyczna
Koordynator przedmiotu:
mgr Tomasz Zbrzezny
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPP5/2
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,3
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wpisanie na I semestr studiów.
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią polskiej myśli demokratycznej, ukazanie wartości demokracji i przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
Treści kształcenia:
1.Ogólne uwagi o polskiej myśli politycznej w ciągu wieków. 2. Walka o prawa człowieka i tolerancję religijną w Rzeczpospolitej szlacheckiej. 3. Idee demokratyczne Oświecenia. Staszic i Kołłątaj. 4. Polska myśl demokratyczna i niepodległościowa w epoce romantyzmu. Mickiewicz jako demokrata. 5. Demokratyczny program polskiego pozytywizmu. 6. Demokracja w II Rzeczpospolitej. 7. Demokracja po II Wojnie Światowej – teoria i praktyka.
Metody oceny:
test
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków.Antologia w opracowaniu M. Kridla, W. Malinowskiego i J. Wittlina, Warszawa 1987, 2. Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów p. red. J. Kloczkowskiego, Kraków 2007. Literatura uzupełniająca: 1. Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I 1831-1863, red. A. Walicki, t. II i III red. B. Skarga, Warszawa 1972-1975 2. Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W04
Ma wiedzę o historii i tradycji demokracji w Polsce. Zna poglądy głównych jej rzeczników i obrońców.
Weryfikacja: Kolokwium I
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W05
Dostrzega i rozumie rolę demokracji we współczesnym świecie. Rozumie jaką cenę musiały zapłacić pokolenia jej obrońców za jej urzeczywistnienie.
Weryfikacja: Kolokwium I
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W07
Zna oryginalny wkład polskich myślicieli w budowę nowoczesnej demokracji, rozumie specyficzne uwarunkowania narodowe demokracji w Polsce.
Weryfikacja: Kolokwium I
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U08
Potrafi odróżniać różne historycznie ukształtowane postaci demokracji. Posiada umiejętność dostrzegania uwarunkowań narodowych demokracji na przykładzie Polski i ewentualnego dostrzegania ich u innych narodów.
Weryfikacja: Kolokwium II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K02
Jest zdolny do samodzielnej oceny jakości i wartości demokracji. Ma podstawowe przygotowanie do jej obrony na forum publicznym.
Weryfikacja: Aktywność w dyskusji
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe: