Nazwa przedmiotu:
Twórcze rozwiązywanie konfliktów
Koordynator przedmiotu:
dr Aleksandra Kolemba
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPP5/6
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady - 16 h, praca własna - 34h Łącznie 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,96 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie twórczego rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem uwarunkowań, zmiennych i technik w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia przez zapoznanie przyszłego ekonomisty z problemami podejmowania decyzji w kwestiach spornych w sytuacjach społecznych.
Treści kształcenia:
Wykłady: W1 – Wprowadzenie do zagadnień konfliktu, rys historyczny, konflikt jako zjawiska powszechne; W2 – Warunki powstania, rodzaje, dynamika, skutki i funkcje konfliktu. W3 - Rodzaje sytuacji konfliktowych. W4 – Wywieranie wpływu na ludzi, poprzez stosowanie reguł wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autorytetu, niedostępności W5 - Klasyczne i nowoczesne metody rozwiązywania konfliktów W6– Zmienne indywidualne i sytuacyjne w dochodzeniu do akceptowanego porozumienia W7 - Modele stylów reakcji na konflikt i strategie rozwiązywania konfliktów W8– Znaczenie asertywności i emocji w konfliktach
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów oraz ocena pracy w grupach.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Kowalczyk- Grzenkowicz J. Arcimowicz J. Jermakowicz P.; Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OWPW, Warszawa 2007 2. Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2007 Literatura uzupełniająca: 1. Fisher R. Ury W. Patron B;. Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 2004 2. Nęcki Z.; Negocjacje w biznesie, WszB, Kraków 2005 3. Polakowska- Kujawa J.(red).; Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006 4. Ury W.; Odchodząc od nie, PWE 2006
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO4
Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia konfliktów społecznych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO5
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zachowań człowieka w sytuacjach konfliktowych
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Wykorzystuje wiedzę przy rozstrzyganiu dylematów pojawiających się w życiu zawodowym i społecznym.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Potrafi stosować słownictwo z zakresu negocjacji
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO2
Potrafi pracować w grupie i umiejętnie rozwiązywać zaistniałe w niej konflikty.
Weryfikacja: Praca w grupach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO3
Wykazuje aktywną postawę w realizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć oraz ponoszeniu ryzyka za pracę własną i innych.
Weryfikacja: Praca w grupach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: