Nazwa przedmiotu:
Podstawy organizacji i zarządzanie
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK9
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,92
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami zarządzania, a w szczególności: decyzjami, procesem założenia przedsiębiorstwa, organizacji działalności produkcyjnej i usługowej w przedsiębiorstwie. Student poznaje istotę i rolę zarządzania w sprawnym funkcjonowaniu organizacji. Nabywa umiejętność dostrzeżenia wpływu poszczególnych elementów zarządzania na proces kierowania organizacjami. Celem nauczania przedmiotu jest umiejętność stosowania terminologii nauk o zarządzaniu, rozumienie podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania; rozumienie powiązań między obszarami i funkcjami zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach.
Treści kształcenia:
1. Rys historyczny organizacji i zarządzania 2. Pojęcia z zakresu podstaw zarządzania. Podstawowe koncepcje i metody zarządzania 3. Proces zarządzania i jego elementy. Funkcje zarządzania 4. Organizacja i jej otoczenie 5. Planowanie w organizacji - planowanie strategiczne i operacyjne 6. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 7. Struktury organizacyjne 8. Kierowanie, organizacja pracy własnej, style kierowania, motywacja, przywództwo 9. Zarządzanie pracownikami 10. Koncepcje i zasady kontrolowania 11. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie 12. Kulturowe uwarunkowania organizacji i zarządzania.
Metody oceny:
Zaliczenie treści przedstawionych na wykładzie w formie jednego lub dwóch kolokwiów lub w formie jednej lub dwóch pisemnych prac zaliczających efekty kształcenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa 1. Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017 - książka dostępna na platformie IBUK. 2. Stoner, James Arthur Finch. Kierowanie. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Literatura uzupełniająca: 1. Koźmiński A.K, Piotrowski W., (1995 i nast.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2. Webber R.A., (2005), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa,
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
Brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Zna terminologię w zakresie nauk o zarządzaniu, rozumie znaczenie organizacji i zarządzania, funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W03
Umie zdefiniować istotę zarządzania i menedżera oraz scharakteryzować ich znaczenie dla organizacji.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W09
Zna tradycyjne i współczesne metody zarządzania
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO9
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01
Potrafi zdefiniować charakter otoczenia i jego wpływ na organizację.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U03
Umie diagnozować przejawy niesprawności w działaniu organizacji, określić ich przyczyny i skutki oraz zaproponować właściwe rozwiązanie.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Potrafi ocenić przydatność narzędzi i metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania dla potrzeb rozwiązywania konkretnych problemów.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Jest zdolny do rzetelnej, obiektywnej i krytycznej oceny różnych obszarów zarządzania organizacją.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa (jedne lub dwa)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: