Nazwa przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej
Koordynator przedmiotu:
dr Tomasz Suski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPP8/1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 10h Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 25h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,64
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
BRAK
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących własności intelektualnej, w tym własności wynalazków, znaków towarowych i zdobniczych, topografii układów scalonych, patentów oraz procedury rejestracji prawa własności intelektualnej. Podczas zajęć przedstawiana jest rola Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych, prawa autorskie i pokrewne odnoszące się do własności intelektualnej, w tym przemysłowej, prawne procedury ochrony własności intelektualnej (dochodzenie roszczeń cywilnych, zgłaszanie odpowiedzialności karnej, przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji). Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie rozpoznawania i klasyfikowania własności intelektualnej, nabycie umiejętności korzystania z praw własności na różnych polach eksploatacji oraz podejmowania kroków prawnych w celu ochrony tych praw."
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) W1: Dobra intelektualne we współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Źródła praw na dobrach niematerialnych. W2: Zakres przedmiotowy praw autorskich. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W3: Utwory pierwotne i zależne, prawa osobiste i majątkowe. Plagiat, cytat, dozwolony użytek prywatny i publiczny. Utwory w sieci. W4: Transfer własności intelektualnej. Licencje, creative commons, organizacje zbiorowego zarządzania. W5: Prawo własności przemysłowej. W6: Wynalazki i patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. W7: Naruszenia praw chroniących własność intelektualną. Nieuczciwa konkurencja. W8: Dziedzictwo kulturowe i komercjalizacja przedsięwzięć innowacyjnych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Kotarba W., Ochrona własności intelektualnej, OW PW, Warszawa 2012.2. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl 3. Szewc A., Jyż G.: Prawo własności przemysłowej, Warszawa CH Beck 2003 4. Nowińska E, Promińska U., du Vall M.: Prawo własności przemysłowej, Warszawa LexisNexis 2011 Literatura uzupełniająca: 5. Biegański L.: Ochrona własności przemysłowej, Warszawa, PARP 2004 6. Golat R.: Prawo własności przemysłowej: wprowadzenie. Warszawa Jaktorów 2003 7. Barta J.: Prawo autorskie, Warszawa CH Beck 2010 8. B. Kurzępa, E. Kurzępa., Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki, Toruń 2010 9. J. Barta (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13, C.H. Beck 2007
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W10
Zna podstawowe pojęcia, zasady i instytucje prawa własności intelektualnej
Weryfikacja: kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa ochrony przed nieuczciwą konkurencją
Weryfikacja: kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej.
Weryfikacja: kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy prawne dotyczące własności intelektualnej.
Weryfikacja: kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO4
Postępuje zgodnie z zasadami etyki i poszanowaniu praw autorskich i własności przemysłowej
Weryfikacja: kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe: