Nazwa przedmiotu:
Encyklopedia prawa
Koordynator przedmiotu:
dr Tomasz Suski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPP6/1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,84
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom najważniejszych zagadnień dotyczących istoty prawa oraz reguł jego tworzenia i stosowania. Przedmiot swym zakresem obejmuje przede wszystkim podstawowe pojęcia z zakresu prawa oraz ogólną charakterystykę gałęzi prawa, takich jak prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, rodzinne, karne, finansowe oraz prawo pracy.
Treści kształcenia:
I. Ogólne wiadomości o prawie – 8 godz. 1. Pojęcie prawa i jego funkcje; 2. Praworządność 3. Pojęcie, budowa i charakter normy prawnej 4. Stosunek prawny 5. Zdarzenie prawne 6. Stosowanie prawa 7. Wykładnia prawa i jej rodzaje 8. Kolizje i luki w prawie; 9. Źródła prawa II. Prawo konstytucyjne – 2 godz. III. Prawo administracyjne – 1godz. IV. Prawo finansowe – 1 godz. V. Prawo karne – 1 godz. VI. Prawo cywilne – 1 godz. VII. Prawo rodzinne – 1 godz. VIII. Prawo pracy – 1 godz.
Metody oceny:
Formę zaliczenia przedmiotu stanowi egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań). Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie efektów kształcenia oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 16 pytań testowych.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Scriptum, Poznań 2013; Z. Muras, Podstawy prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 r.; A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 Literatura uzupełniająca: A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002; L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2015
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
Brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W07
Ma podstawową wiedzę co do istoty oraz rozumienia prawa, reguł jego tworzenia i stosowania.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawoznawstwa.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO5
Dostrzega złożoność istoty i rozumienia prawa oraz reguł jego tworzenia i stosowania.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe: