Nazwa przedmiotu:
Język niemiecki
Koordynator przedmiotu:
mgr Monika Łapiak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Język obcy
Kod przedmiotu:
ZPP1
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w ćwiczeniach 32h Praca własna: 68h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,68
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,32
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia480h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
język polski – gramatyka; język niemiecki –matura pisemna (poziom podstawowy)
Limit liczby studentów:
24
Cel przedmiotu:
Celem lektoratu jest nabycie i rozwijanie przez studentów umiejętności językowych odpowiadających poziomowi egzaminu końcowego (B2 wg skali Rady Europy). Realizowany program obejmuje rozwijanie czterech sprawności językowych (rozumienia tekstu pisanego, rozumienia tekstu słuchanego, mówienia, pisania), wprowadzenie i utrwalenie nowego materiału leksykalnego na podstawie analizowanych tekstów oraz omawianych zagadnień, poznawanie elementów kultury, historii i geografii krajów niemieckojęzycznych).
Treści kształcenia:
Tematyka: - ja i moje środowisko, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych narodowości, - życie rodzinne: stopnie pokrewieństwa, wzajemne relacje, obowiązki domowe, - wolny czas, aktywne formy wypoczynku, - kulinaria: kuchnia niemiecka/polska, nawyki żywieniowe, zdrowy styl życia, - kraje niemieckiego obszaru językowego: Austria, Niemcy, Szwajcaria, tradycja/współczesność, Zagadnienia gramatyczne: - odmiana czasownika (powtórzenie): czasowniki nieregularne, rozdzielnie/nierozdzielnie złożone, modalne, tryb rozkazujący, - czasy przeszłe: Perfekt, Imperfekt, - zdanie dopełnieniowe i zdanie pytające zależne: spójniki dass, ob, - zdanie złożone współrzędnie, szyk zdania prosty/przestawny
Metody oceny:
Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.pw.plock.pl/zl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Sander I., Braun B., DaF kompakt A1-B1, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011 2. Funk H., Kuhn Ch., Demme S., studio d B2 , Cornelsen, Berlin 2010 Literatura uzupełniająca: 1. Hantschel H.-J., Klotz V., Krieger P., Mit Erfolg zu telc Deutsch B2 Zertifikat Deutsch Plus Testbuch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2005 2. Bęza S., Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1998 3. Dinsel S., Reimann M., Fit fürs Zertifikat Deutsch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2000 4. Eichheim H., Storch G., Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Übungsbuch/Testbuch, LektorKlett, Poznań 2003 5. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., So geht’s zum ZD, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2004 6. Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Max Hueber Verlag, Ismaning 2001
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U11
Potrafi zrozumieć standardowe wypowiedzi w języku niemieckim, z zakresu życia codziennego, akademickiego i zawodowego. Rozumie dłuższe wypowiedzi, np. główne zagadnienia wykładu, przemówienia, prezentacji i dyskusji (pod warunkiem, że zna tematykę wypowiedzi). Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces. Potrafi czytać ze zrozumieniem nowe teksty w języku niemieckim, popularnonaukowe i z zakresu swojej specjalności.
Weryfikacja: 1) słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień; 2) ćwiczenie rozumienia tekstu, wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście; logiczne dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu; 3) odpowiadanie na pytania lektora; ćwiczenie krótkiej i dłuższej wypowiedzi; zajmowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Rozumie konieczność kontynuowania nauki języka niemieckiego, w trakcie i po studiach, szczególnie w kierunku swojej specjalności.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K07
Ma wyobrażenie o środowisku typowym dla obszaru języka niemieckiego. Zna przykłady z historii, geografii, kultury i techniki niemieckiego obszaru językowego. Rozumie teksty i wypowiedzi, dotyczące spraw ogólnych i życia codziennego..
Weryfikacja: Odpowiedzi na pytania lektora; zadawanie pytań innemu studentowi; analizowanie tekstów na zajęciach; tworzenie własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: