Nazwa przedmiotu:
Projektowanie konstrukcji cichobieżnych
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski. Dr hab. inż. Jacek Dziurdź
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta
Kod przedmiotu:
1150-MBWIB-MSP-0519
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 31 godz., w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; 2) Praca własna studenta – 25 godzin, w tym: a) 5 godz. – bieżące przygotowanie studenta do wykładu, b) 10 godz. – studia literaturowe, c) 10 godz. – przygotowanie do sprawdzianów. 3) RAZEM – 56 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych – 31 godz., w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje – 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Drgania mechaniczne, Pomiary Wielkości Dynamicznych, Silniki Spalinowe, Maszyny Robocze, Pojazdy.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Uzyskanie uporządkowanej i podbudowanej teoretycznie wiedzy o procesach wibroakustycznych zachodzących w układach mechanicznych, zrozumienie idei konstruowania maszyn cichobieżnych oraz uzyskanie umiejętności zastosowania praktycznego podstawowych zasad konstruowania maszyn cichobieżnych.
Treści kształcenia:
1. Propagacja drgań i hałasu w konstrukcji, rodzaje źródeł, wzajemne przenikanie się dróg propagacji i form energii; Pole akustyczne maszyny; 2. Modele wibroakustyczne maszyn. Metody modelowania klasyczne i wzajemnościowe; 3. Pasywne i aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu; 4. Zmiana struktury wibroakustycznej jako metoda minimalizacji drgań i hałasu; 5. Materiały dźwięko– i wibroizolacyjne. Prawo masy; Algorytmy doboru osłon, ekranów i innych biernych materiałów tłumiących; 6. Przykłady aplikacji technicznych, w tym: minimalizacja drgań wewnątrz pojazdów, minimalizacja drgań i hałasu maszyny roboczej (koparki), minimalizacja drgań struktury stalowo-kompozytowej; 7. Konstrukcja komory dźwiękoizolacyjnej; 8. Wytyczne normowe i poziomy dopuszczalne jako kryterium optymalizacji.
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa 1993. 2. Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu, GIG-LWzH, Warszawa-Katowice 1987. 3. Pomiary dźwięków, Brüel&Kjær, Nærum 4. Wibracje i wstrząsy, Brüel&Kjær, Nærum. oraz inne książki z podobnych dziedzin.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MBWIB-MSP-0519_W1
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o procesach wibroakustycznych zachodzących w układach mechanicznych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W03, KMiBM2_W06, KMiBM2_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T1A_W01, T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07
Efekt 1150-MBWIB-MSP-0519_W2
Rozumie ideę konstruowania maszyn cichobieżnych
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MBWIB-MSP-0519_U1
Potrafi zastosować w praktyce inżynierskiej podstawowe zasady konstruowania maszyn cichobieżnych
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U03, KMiBM2_U04, KMiBM2_U07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U11, InzA_U01, T2A_U10, T2A_U11, InzA_U02, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08