Nazwa przedmiotu:
Materiały konstrukcyjne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marek Kostecki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Materiały konstrukcyjne
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0104
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: - 16 godz. wykładu. 2) Praca własna studenta - 59 godzin, w tym: a) bieżące przygotowywanie się studenta do 2 kolokwiów – 20 godz. b) studia literaturowe – 35 godz. 3) RAZEM –75 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 punktu ECTS – 16 godz. wykładu.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu matematyki fizyki i chemii nabyta w szkole średniej, dotycząca: budowy i mechaniki ciała stałego, podstawowych oddziaływań fizycznych, rodzaju wiązań chemicznych i ich wpływie na właściwości materii.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy na temat: • Budowy metali i ich stopów, • Układów równowagi fazowej, • Właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych • Budowy, właściwości i zastosowaniach tworzyw ceramicznych, polimerów, kompozytów i szkła. • Technik inżynierii powierzchni.
Treści kształcenia:
Zapoznanie studentów z budową metali, ich właściwościami fizycznymi i mechanicznymi, sposobami ich umacniania. Poznanie wykresów równowagi fazowej. Zdobycie informacji o obróbce cieplnej metali, ich przemysłowych stopach. Przyswojenie podstawowych informacji o materiałach ceramicznych, polimerach, kompozytach. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi inżynierii powierzchni.
Metody oceny:
Ocena pracy pisemnej (kolokwium) i ew. weryfikacja formy pisemnej w trakcie rozmowy ze studentem
Egzamin:
nie
Literatura:
• Dobrzański L., Podstawy Nauki o Materiałach i Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006. • Ashby M. F., Jones D. R. H., Materiały inżynierskie Tom 1 Właściwości i zastosowania, wydanie 1, WN-T, Warszawa 1995. • Ashby M. F., Jones D. R. H., Materiały inżynierskie Tom 2 Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, wydanie 1, WN-T, Warszawa 1996. • Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, wydanie 5 poprawione i uzupełnione, WN-T, Warszawa 1996.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0104_W1
Wyjaśnia aspekty budowy i uporządkowania materii oraz zachodzących w niej przemian.
Weryfikacja: Kolokwium i rozmowa w trakcie konsultacji.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0104_W2
Definiuje podstawowe grupy konstrukcyjnych materiałów inżynierskich, określa ich strukturę i właściwości oraz wymienia ich zastosowania.
Weryfikacja: Kolokwium i rozmowa w trakcie konsultacji.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0104_W3
Opisuje główne grupy stali, żeliw, podstawowe stopy metali nieżelaznych, podstawowe grupy polimerów, szkła i ceramiki oraz kompozytów.
Weryfikacja: Kolokwium i rozmowa w trakcie konsultacji.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0104_W4
Zna i rozumie istotę stosowania podstawowych obróbek powierzchniowych dla wybranych grup materiałów.
Weryfikacja: Kolokwium i rozmowa w trakcie konsultacji.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0104_U1
Potrafi dobrać materiał i jego właściwości do zastosowań praktycznych
Weryfikacja: Kolokwium i rozmowa w trakcie konsultacji
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0104_K1
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Weryfikacja: Kolokwium i rozmowa w trakcie konsultacji
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, InzA_K01