Nazwa przedmiotu:
Laboratorium mechaniki płynów
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Lech Knap
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Fizyka i mechanika
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0215
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 10, w tym: a) laboratorium- 8 godz.; b) konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta – 15 godz., w tym: a) 9 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych; b) 6 godz. – przygotowywanie sprawozdania. 3) RAZEM – 25 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,4 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 10, w tym: a) laboratorium- 8 godz.; b) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godz., w tym: a) ćwiczenia laboratoryjne – 8 godz.; b) 9 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych; c) 6 godz. – opracowanie wyników, przygotowanie sprawozdania; d) 2 godz. - konsultacje
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka: analiza wektorowa i teoria pola w przestrzeni trójwymiarowej. Wytrzymałość materiałów: stany naprężeń i odkształceń w ośrodkach materialnych. Mechanika płynów zakres wykładu i ćwiczeń.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Praktyczne poznanie zagadnień omawianych na wykładzie i ćwiczeniach związanych z opisem wielkości fizycznych charakteryzujących stan płynu oraz praw określających zjawiska w płynie, umożliwiających wyznaczenie i analizę obciążeń hydrostatycznych oraz rozkładu ciśnienia i natężenia przepływu w układach hydraulicznych (urządzeniach hydraulicznych)
Treści kształcenia:
1. Badanie lepkości cieczy. 2. Wyznaczanie reakcji strumienia cieczy. 3. Badanie rozkładu prędkości powietrza w przewodzie o przekroju kołowym. 4. Wyznaczanie wartości współczynnika Cx dla wybranych brył. 5. Badanie zjawiska kawitacji. 6. Wyznaczanie wartości współczynników strat liniowych i miejscowych przepływu.
Metody oceny:
Sprawdzenie wiedzy przed przystąpieniem do ćwiczenia z zakresu bieżącej tematyki w formie pisemnej lub ustnej. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego. Dyskusja/sprawdzian na temat opracowanego raportu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Puzyrowski R., Sawicki J.: Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki. PWN, Warszawa 1988. 2. Kosma Z.: Podstawy mechaniki płynów. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2005. 3. Gryboś R.: Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1978. 4. Burka E.S, Nałęcz T.J.: Mechanika płynów w przykładach. PWN, Warszawa 1994.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0215_W01
Nabył wiedzę o metodach rozwiązywania zadań związanych z wdrożeniami zjawisk mechaniki płynów.
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawdzian pisemny/ dyskusja
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0215_U01
Potrafi przygotować opracowanie rozwiązania zadania obejmującego problematykę hydrauliki.
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawdzian pisemny/ dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-IZP-0215_U02
Posiada umiejętności pisemnej i ustnej prezentacji swoich dokonań w zakresie mechaniki płynów.
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawdzian pisemny/ dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02
Efekt 1150-MT000-IZP-0215_U03
Nabył umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy w zakresie zagadnień hydraulicznych.
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawdzian pisemny/ dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U15, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0215_U05
Jest przygotowany do prowadzenia pomiarów i symulacji komputerowej w zakresie mechaniki płynów.
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawdzian pisemny/ dyskusja.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U13
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0215_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego Sprawdzian pisemny/ dyskusja
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K06, InzA_K02
Efekt 1150-MT000-IZP-0215_K02
Potrafi współdziałać w grupie wykonującej zadania pomiarowe i przygotowującej sprawozdanie
Weryfikacja: Raport z ćwiczenia laboratoryjnego.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04