Nazwa przedmiotu:
Diagnostyka układów mechatronicznych
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Krzysztof Szczurowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0353
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 15, a) laboratorium- 10 godz.; b) konsultacje - 5 godz.; 2) Praca własna studenta - 10 godz. wykonanie sprawozdań 3) RAZEM – suma godzin pracy własnej i godzin kontaktowych: 25.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) laboratorium- 10 godz.; b) konsultacje - 5 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punktów ECTS – 25 godzin, w tym: a) laboratorium- 10 godz.; b) konsultacje - 5 godz.; c) wykonanie sprawozdań - 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość budowy i zasady działania mechatronicznych układów pojazdów
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu metod wykorzystywanych w diagnostyce układów mechatronicznych.
Treści kształcenia:
W ramach laboratorium prowadzone będą ćwiczenie z zakresu: Złożony model diagnostyczny układu wielodomenowego. Diagnostyczny interfejs operatora maszyny roboczej. Akwizycja danych w złożonych układach mechatronicznych. Układy Kogeneracji energii. Układ diagnostyczny pojazdu.
Metody oceny:
Ocena zaangażowania studenta w wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych, ocena sprawozdania, rozmowa oceniająca ze studentem w trakcie oddawania sprawozdania. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. A. Gajek, Z. Juda: Czujniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. http://WWW.ibuk.pl/korpo/fiszka.php?id=771 2. D. Schmidt (edytor): Mechatronika. REA, Warszawa, 2002. 3. M. Olszewski: Podstawy Mechatroniki. REA, Warszawa, 2008. 4. C. White, M. Randall: Kody Usterek. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008. 5. J. Reimpell, J. Betzler: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKŁ, Warszawa, 2008. 6. J. Merkisz, S. Mazurek: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych OBD. WKŁ 2006 Serie: • Informatory techniczne Bosch WKŁ (np: Czujniki w pojazdach samochodowych; Mikroelektronika w pojazdach; itp.), • Poradnik Serwisowy - e-czasopismo.pl - https://WWW.e-czasopismo.pl/poradnik-serwisowy,23.html.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl. Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0353_W1
Student potrafi efektywnie wykorzystywać urządzenia diagnostyczne
Weryfikacja: Wiedza jest weryfikowana w trakcie wykonywania ćwiczenia i rozmowy przy oddawaniu sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MT000-IZP-0353_W2
Student potrafi na podstawie uzyskanych pomiarów zweryfikować prawidłowość pracy układów
Weryfikacja: Wiedza jest weryfikowana w trakcie wykonywania ćwiczenia i rozmowy przy oddawaniu sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0353_U1
Student umie wykonać pomiary urządzeniami diagnostycznymi
Weryfikacja: Umiejętność jest weryfikowana w trakcie wykonywania ćwiczenia i rozmowy przy oddawaniu sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U13, KMchtr_U14, KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16
Efekt 1150-MT000-IZP-0353_U2
Student umie określić przyczyny niesprawność układów mechatronicznych.
Weryfikacja: Umiejętność jest weryfikowana w trakcie wykonywania ćwiczenia i rozmowy przy oddawaniu sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U13, KMchtr_U14, KMchtr_U20, KMchtr_U24
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U16, InzA_U08, T1A_U15, InzA_U05