Nazwa przedmiotu:
Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Radosław Pakowski, dr inż. Maciej Zawisza
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0212
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 18 godz. w tym: a) projekt – 16 godz.; b) konsultacje – 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 40 godz. w tym: a) bieżące przygotowanie studenta do zajęć – 12 godz., b) studia literaturowe – 8 godz., c) prace domowe – 4 godz., d) wykonanie obliczeń i dokumentacji technicznej – 16 godz. 3) RAZEM – 58 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 pkt. ECTS – liczba godzin kontaktowych – 18 godz., w tym: a) projekt – 16 godz.; b) konsultacje – 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 pkt. ECTS – 50 godz., w tym: a) projekt – 20 godz.; b) bieżące przygotowanie studenta do zajęć – 10 godz., c) prace domowe – 2 godz., d) wykonanie obliczeń i dokumentacji technicznej – 12 godz. e) konsultacje – 2 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt16h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Geometria wykreślna, Podstawy zapisu konstrukcji, Materiały konstrukcyjne, Technologia, Metrologia i zamienność, Mechanika ogólna I i II, Wytrzymałość materiałów I, Podstawy Automatyki i Teorii Maszyn.
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie zasad działania mechanizmów śrubowych, podstaw konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych i technologii wykonania elementów. Poznanie zasad dotyczących zastosowania i obliczeń połączeń (śrubowych, wpustowych, sworzniowych, wciskowych itp.) oraz doboru elementów znormalizowanych. Poznanie ogólnych zasad kształtowania i wymiarowania odlewów. Poznanie ogólnych zasad kształtowania, wymiarowania i obliczeń wytrzymałościowych elementów spawanych. Umiejętność zaprojektowania mechanizmu śrubowego i prostych połączeń (gwintowe, kształtowe, wciskowe, spawane itp.).
Treści kształcenia:
1. Przykłady mechanizmów śrubowych, zastosowanie i opis działania. 2. Podstawowe zasady obliczeń wytrzymałościowych elementów mechanizmów śrubowych, pojęcie współczynnika bezpieczeństwa i naprężeń dopuszczalnych. 3. Zjawisko wyboczenia, zastosowanie w obliczeniach mechanizmów śrubowych. 4. Układ sił w parze śruba-nakrętka, pojęcie sprawności mechanizmu śrubowego, samohamowność gwintu. 5. Połączenie wciskowe, zastosowanie zadania Lamego. 6. Kształtowanie i wymiarowanie korpusów odlewanych. 7. Kształtowanie, wymiarowanie korpusów spawanych i obliczenia wytrzymałościowe w połączeniach korpusów spawanych. 8. Mechanizm zapadkowy – zasada działania i obliczenia elementów mechanizmu. 9. Połączenia wpustowe, śrubowe i sworzniowe – zasada działania, obliczenia oraz dobór elementów z norm. 10. Omówienie rysunków złożeniowych – zasady zapisu konstrukcji, współpraca elementów, montowalność i ergonomia. 11. Omówienie rysunków wykonawczych – zasady zapisu konstrukcji, kształtowanie elementów, wpływ technologii wykonania.
Metody oceny:
Ocena wykonania projektów przeprowadzana jest na podstawie analizy wyników obliczeń (właściwe przeprowadzenie i opis obliczeń), poprawności wykonania rysunków technicznych (zgodność z obliczeniami, zasadami zapisu konstrukcji i zastosowanymi normami przedmiotowymi) oraz na podstawie wiedzy dotyczącej zagadnień zawartych w projekcie.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Zbigniew Osiński (red.), Podstawy Konstrukcji Maszyn, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (można też korzystać ze starszych publikacji). 2. Karol Szewczyk, Połączenia gwintowe, Cykl tematyczny Podstawy Konstrukcji Maszyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. 3. Andrzej Krukowski, Jan Tutaj, Połączenia odkształceniowe, Cykl tematyczny Podstawy Konstrukcji Maszyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 4. Michał Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński, Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 2015. 5. Normy przedmiotowe. 6. Inne publikacje dotyczące Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0212_W1
Posiada wiedzę o materiałach stosowanych w budowie maszyn i ich podstawowych właściwościach mechanicznych.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_W2
Posiada wiedzę o metodach obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_W3
Zna zasady określania współczynników bezpieczeństwa i naprężeń dopuszczalnych dla obciążeń stałych i zmiennych.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_W4
Zna zasady projektowania prostych połączeń (gwintowe, kształtowe, wciskowe, spawane itp.) przenoszące zadane obciążenie.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_W5
Zna zasady projektowania mechanizmów śrubowych.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_W6
Zna zasady zapisu konstrukcji.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W04, KMchtr_W05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0212_U1
Potrafi zaprojektować proste połączenie (gwintowe, kształtowe, wciskowe, spawane itp.) przenoszące zadane obciążenie.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U06, KMchtr_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_U2
Potrafi zaprojektować mechanizm śrubowy.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U06, KMchtr_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0212_U3
Potrafi właściwie zastosować zasady zapisu konstrukcji.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U06, KMchtr_U09
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0212_K1
Potrafi samodzielnie wykonać zadanie projektowe.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K05, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K06, InzA_K02, T1A_K03, T1A_K04