Nazwa przedmiotu:
Komputerowa analiza przepływów
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Piechna
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ZNK323
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba godzin kontaktowych: 45, w tym: a) wykład – 9 – godz. b) laboratorium – 18 –godz. c) konsultacje – 18 godz. Praca własna studenta – 55 godzin, w tym: a) 25 godz. – przygotowywanie się do laboratoriów i wykładów, b) 30 godz. – opracowanie sprawozdania z laboratorium
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 ECTS, Liczba godzin kontaktowych: 45, w tym: a) wykład – 9 – godz. b) laboratorium – 18 –godz. c) konsultacje – 18 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 ECTS - 50 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 18 godzin; b) przygotowywanie się do laboratorium i wykonanie sprawozdania - 32 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiadomości na temat Równań Różniczkowych Cząstkowych, znajomość metod numerycznych, wiedza na temat Mechaniki Płynów
Limit liczby studentów:
60 osób wykład, 12-osobowe grupy laboratoryjne
Cel przedmiotu:
Poznanie metod komputerowej analizy przepływów z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania, poznanie sposobów budowy modelu fizycznego, uproszczeń, ograniczeń i wymagań.
Treści kształcenia:
Podstawowy dyskretyzacji równań mechaniki płynów. Typy warunków brzegowych. Modelowanie turbulencji. Analiza poprawności wyników numerycznych. Wykorzystanie pakietu komercyjnego: Generacja siatek, Modelowanie przepływów w kanałach, Opływy powierzchni nośnych (skrzydło samolotu), Przepływy z konwekcją (wentylacja), Przepływy nieustalone (silniki spalinowe), Przepływy z powierzchnią swobodną (opływ kadłuba jachtu), Opływy brył (pojazdów).
Metody oceny:
metoda punktowa: 50% laboratorium, 50% kolokwium zaliczeniowe
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ferziger, Perić, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer 2. Versteeg, Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, Pearson, Prentice Hall, 3. Fluent 6.3 Help Dodatkowe literatura: - Materiały na stronie http://www.desktopaero.com/appliedaero/preface/welcome.html, http://www.cfd-online.com/Links/onlinedocs.html - Tu J., Yeoh G.H., Liu C., Computational Fluid Dynamics- A Practical Approach, BH - Materiały dostarczone przez wykładowcę
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNK323_W1
Zna podstawowe metody analizy schematów różnicowych
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_W1
Zna podstawowe metody analizy schematów różnicowych
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_W2
Zna zaawansowane metody rozwiązywania zadań fizyki matematycznej
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_W2
Zna zaawansowane metody rozwiązywania zadań fizyki matematycznej
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNK323_U1
potrafi przeprowadzić analizę numeryczną dla zaganień fizyki matematycznej
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U1
potrafi przeprowadzić analizę numeryczną dla zaganień fizyki matematycznej
Weryfikacja: kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U2
potrafi przygotować siatkę obliczeniową dla złożonego zagadnienia technicznego o charakterze przepływowym
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U2
potrafi przygotować siatkę obliczeniową dla złożonego zagadnienia technicznego o charakterze przepływowym
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U3
potrafi wykonać symulacje dla złożonego zagadnienia technicznego o charakterze przepływowym
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U3
potrafi wykonać symulacje dla złożonego zagadnienia technicznego o charakterze przepływowym
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U3
potrafi wykonać symulacje dla złożonego zagadnienia technicznego o charakterze przepływowym
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ZNK323_U3
potrafi wykonać symulacje dla złożonego zagadnienia technicznego o charakterze przepływowym
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U21
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka EK1
Potrafi zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia wynikające z błędnie przeprowadzonych symulacji komputerowych
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EK1
Potrafi zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia wynikające z błędnie przeprowadzonych symulacji komputerowych
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EK1
Potrafi zidentyfikować i wyeliminować zagrożenia wynikające z błędnie przeprowadzonych symulacji komputerowych
Weryfikacja: bieżąca praca na laboratorium i kolokwium zaliczeniowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: