Nazwa przedmiotu:
Teoria przetwarzania sygnałów i identyfikacja
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Antoni Kopyt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZNZ500
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw analizy matematycznej
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami przetwarzania sygnałów oraz identyfikacji procesów. Przedstawienie aparatu matematycznego dla analizy sygnałów harmonicznych, obliczania podstawowych parametrów sygnałów deterministycznych oraz identyfikacji liniowych modeli procesów.
Treści kształcenia:
Pojęcia podstawowe: sygnał, model, identyfikacja, estymacja. Sygnały deterministyczne i losowe. Konwersja analogowo – cyfrowa. Filtracja analogowa, cyfrowa, optymalizacja filtru. Przekształcenie sygnałów w dziedzinie częstotliwości. Kodowanie przebiegów czasowych. Planowanie eksperymentu. Klasy modeli procesów. Identyfikacja charakterystyk statycznych i dynamicznych: problem deterministyczny i probabilistyczny. Teoria estymacji. Estymatory. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów. Błędy w procesie przetwarzania sygnałów i ich ocena.
Metody oceny:
Dwa kolokwia w trakcie semestru, kolokwium poprawkowe.
Egzamin:
nie
Literatura:
Szabatin J., "Podstawy Teorii Sygnałów", WKiŁ, 2003 Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G., "Teoria sygnałów", Helion, 2006 A. Niederliński "Systemy i sterowanie", PWN 1983 McCellan J.H, Schafer R.W., Yoder M.A., „Signal processing first”, Pearson Education Inc. 2003
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka EU1
Potrafi sumować sygnały harmoniczne o takich samych częstościach
Weryfikacja: Kolokwium 1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU2
Potrafi obliczyć amplitudę zespoloną sygnału harmonicznego
Weryfikacja: Kolokwium 1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU3
Potrafi przedstawić amplitudę zespoloną sygnału harmonicznego na płaszczyźnie zespolonej
Weryfikacja: Kolokwium 1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU4
Potrafi przekształcić sygnał harmoniczny w szereg Fouriera
Weryfikacja: Kolokwium 1
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU5
Potrafi obliczyć energię sygnałów impulsowych
Weryfikacja: Kolokwium 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU6
Na podstawie przebiegu odpowiedzi skokowej potrafi obliczyć parametry układu inercyjnego I-rzędu
Weryfikacja: Kolokwium 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU6
Na podstawie przebiegu odpowiedzi skokowej potrafi obliczyć parametry układu inercyjnego I-rzędu
Weryfikacja: Kolokwium 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka EU6
Na podstawie przebiegu odpowiedzi skokowej potrafi obliczyć parametry układu inercyjnego I-rzędu
Weryfikacja: Kolokwium 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe: