Nazwa przedmiotu:
Probabilistyka i metody statystyczne
Koordynator przedmiotu:
dr Krzysztof Bryś
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK378
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 14, w tym: a) wykład – 9 godz., b) konsultacje - 5 godzin. 2. Praca własna studenta: 25 godzin, w tym: a) przygotowanie do sprawdzianów - 10 godzin. Razem: 24 godzin - 1 punkt ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,5 punktu ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analiz statystycznych dostępnych danych, podstaw planowania eksperymentu, prowadzenia pomiarów oraz opracowania ich wyników.
Treści kształcenia:
Przestrzeń probabilistyczna, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulli’ego. Jednowymiarowa zmienna losowa wybrane rozkłady zmiennych losowych, parametry rozkładów. Dwuwymiarowa zmienna losowa, rozkłady brzegowe i warunkowe, parametry. Współczynnik korelacji. Regresja I i II rodzaju. Centralne twierdzenia graniczne. Prawa wielkich liczb. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej, estymatory. Estymacja punktowa i przedziałowa, przykłady. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości przeciętnej, wariancji, wskaźnika struktury oraz postaci rozkładu (test zgodności chi-kwadrat).
Metody oceny:
Na podstawie sprawdzianów organizowanych w czasie semestru.
Egzamin:
nie
Literatura:
Plucińska A.: Rachunek prawdopodobieństwa, WNT 2000.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK378_W1
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK378_W2
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie definiowania i rozwiązywania podstawowych zadań statystyki - estymacji i testowania hipotez.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK378_W3
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie twierdzeń granicznych.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: