Nazwa przedmiotu:
Metody numeryczne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Zbigniew Nosal
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNK345
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 9 godz.; b) ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz. c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 35 godzin, w tym: a) studiowanie literatury, przygotowywanie się bieżące do zajęć laboratoryjnych - 25 godz.; b) przygotowywanie się do kolokwium - 10 godz. Razem - 55 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 9 godz.; b) ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz. c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS - 47 godzin, w tym: a) ćwiczenia laboratoryjne - 9 godz. b) konsultacje - 2 godz. c) studiowanie literatury, przygotowywanie się bieżące do zajęć laboratoryjnych - 25 godz.; d) przygotowywanie się do kolokwium - 10 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych metody numeryczne, znajomość takich zagadnień jak: interpolacja, obliczanie całki, rozwiązywanie równania nieliniowego, rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych zagadnienia początkowe.
Limit liczby studentów:
12 osób w grupach laboratoryjnych
Cel przedmiotu:
Uzupełnienie wiedzy z metod numerycznych o algorytmy niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.
Treści kształcenia:
Rozwiązywanie problemów technicznych metodami numerycznymi. Interpolacja metodą funkcji sklejanych: spliny. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodami iteracyjnymi, wartości własne i wektory własne. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych zagadnienia brzegowe, metody różnicowe. Elementarne metody numeryczne dla równań różniczkowych cząstkowych. Projekt techniczny.
Metody oceny:
Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Metody numeryczne, Fortuna Z. 2. Metody numeryczne, Bjork A. 3. Wstęp do metod numerycznych, Stoer J. 4. Wstęp do analizy numerycznej, Ralston A.
Witryna www przedmiotu:
c-cfd.meil.pw.edu.pl
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNK345_W1
Student posiada podstawową wiedzę na temat interpolacji metodami funkcji sklejanych, metoda splinów
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_W2
Posiada podstawową wiedzę w zakresie klasycznych metod iteracyjnych dla układów algebraicznych równań liniowych.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_W3
Ma elementarną wiedzę w zakresie metod numerycznych stosowanych do prostych zagadnień brzegowych formułowanych dla równań różniczkowych zwyczajnych.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_W4
Orientuje się w podstawach metod różnicowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNK345_U1
Potrafi porównać i ocenić krytycznie właściwości poznanych metod interpolacji.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U1
Potrafi porównać i ocenić krytycznie właściwości poznanych metod interpolacji.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U2
Potrafi omówić ograniczenia stosowalności algorytmów skończonych typu eliminacji Gaussa, uzasadnić potrzebę stosowania metod iteracyjnych oraz w wybranych przypadkach zweryfikować warunki ich zbieżności.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U2
Potrafi omówić ograniczenia stosowalności algorytmów skończonych typu eliminacji Gaussa, uzasadnić potrzebę stosowania metod iteracyjnych oraz w wybranych przypadkach zweryfikować warunki ich zbieżności.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U2
Potrafi omówić ograniczenia stosowalności algorytmów skończonych typu eliminacji Gaussa, uzasadnić potrzebę stosowania metod iteracyjnych oraz w wybranych przypadkach zweryfikować warunki ich zbieżności.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U3
Potrafi zastosować właściwą aproksymację różnicową do liniowego brzegowego zagadnienia różniczkowego zwyczajnego i wskazać odpowiednie algorytmy.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U3
Potrafi zastosować właściwą aproksymację różnicową do liniowego brzegowego zagadnienia różniczkowego zwyczajnego i wskazać odpowiednie algorytmy.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U3
Potrafi zastosować właściwą aproksymację różnicową do liniowego brzegowego zagadnienia różniczkowego zwyczajnego i wskazać odpowiednie algorytmy.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U3
Potrafi zastosować właściwą aproksymację różnicową do liniowego brzegowego zagadnienia różniczkowego zwyczajnego i wskazać odpowiednie algorytmy.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U4
Potrafi samodzielnie rozwiązywać na komputerze proste zagadnienia z metod numerycznych lub mechaniki, dokonać krytycznej analizy otrzymanych wyników i przygotować odpowiedni raport.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U4
Potrafi samodzielnie rozwiązywać na komputerze proste zagadnienia z metod numerycznych lub mechaniki, dokonać krytycznej analizy otrzymanych wyników i przygotować odpowiedni raport.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNK345_U4
Potrafi samodzielnie rozwiązywać na komputerze proste zagadnienia z metod numerycznych lub mechaniki, dokonać krytycznej analizy otrzymanych wyników i przygotować odpowiedni raport.
Weryfikacja: Kolokwium, ocena bieżącej pracy na laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe: