Nazwa przedmiotu:
Mechanika IV
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Franciszek Dul
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika i Projektowanie Maszyn
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.ZNZ336
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 23, w tym: a) wykład - 9 godz.; b) ćwiczenia - 9 godz.; c) konsultacje i egzamin - 5 godz. 2. Praca własna studenta - 40 godz. a) studiowanie zalecanej literatury, przygotowywanie się do kolokwiów - 10 godz.; b) rozwiązywanie w domu zadań, przygotowywanie się do ćwiczeń - 10 godz.; c) przygotowywanie się do egzaminu - 10 godz.; d) przygotowywanie się do kolokwiów, testów - 10 godz. Razem - 63 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 23, w tym: a) wykład - 9 godz.; b) ćwiczenia - 9 godz.; c) konsultacje i egzamin - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mechanika I, Mechanika II.
Limit liczby studentów:
70
Cel przedmiotu:
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat ruchu kulistego i ogólnego, ruchu układów o zmiennej masie i zderzeń nieniszczących. Zapoznanie słuchaczy z zastosowaniami przekazanej wiedzy. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z kinematyki i dynamiki ruchu kulistego.
Treści kształcenia:
Kinematyka ruchu kulistego. Dynamika ruchu kulistego bryły sztywnej. Dynamika ruchu ogólnego bryły sztywnej. Uproszczona teoria żyroskopu. Zjawiska żyroskopowe. Zastosowania. Ruch układów o zmiennej masie. Ruch rakiet. Zderzenia nieniszczące.
Metody oceny:
Kolokwium, egzamin, test pisemny lub praca domowa.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Leyko, J. , Mechanika Ogólna t.1 i 2. PWN 2004. 2. Osiński, Z. , Mechanika Ogólna. PWN 2001.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:
Przedmiot stanowi dokończenie kursu mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.ZNZ336_W1
Student ma podstawową wiedzę na temat kinematyki i dynamiki ruchu kulistego.
Weryfikacja: Egzamin, test pisemny lub praca domowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNZ336_W1
Student ma podstawową wiedzę na temat kinematyki i dynamiki ruchu kulistego.
Weryfikacja: Egzamin, test pisemny lub praca domowa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.ZNZ336_U1
Student umie rozwiązywać zadania z kinematyki ruchu kulistego.
Weryfikacja: Praca domowa, kolokwium, egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.ZNZ336_U1
Student umie rozwiązywać zadania z kinematyki ruchu kulistego.
Weryfikacja: Praca domowa, kolokwium, egzamin.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: MiBM2_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: