Nazwa przedmiotu:
Przedmiot obieralny wspólny dla kierunku (IN1A_63)
Koordynator przedmiotu:
-
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_63
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt450h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
-.
Treści kształcenia:
W ramach przedmiotu obieralnego wspólnego dla kierunku (IN1A_63), oferowane są do wyboru: - Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji (IN1A_63/01); - Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji (IN1A_63/02).
Metody oceny:
-
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie stosowania narzędzi wspomagających projektowanie systemów ogrzewczo-wentylacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_02
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie systemów ogrzewczych i wentylacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U07_01
Potrafi zestawić i formatować dane oraz wyniki obliczeń uzyskane z oprogramowania komputerowego i wykorzystywać je do tworzenia dokumentacji rysunkowej
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_03
Potrafi zaprojektować, zgodnie z założeniami, instalację ogrzewczo-wentylacyjną, używając oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki w zakresie komputerowego wspomagania projektowania instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK