Nazwa przedmiotu:
Komputerowe wspomaganie projektowania w wodociągach i kanalizacji (IN1A_63/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Rafał Gałczyński
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_63/02
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 30, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, wykonanie prac projektowych - 30, razem - 75; Razem - 75 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 30 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 30 h, przygotowanie do zajęć - 5 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, wykonanie prac projektowych - 30 h; Razem - 75 h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt450h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystania inżynierskiego oprogramowania komputerowego (CAD) do opracowywania i wykonywania obliczeń w zakresie inżynierii środowiska: wodociągów i kanalizacji, instalacji sanitarnych wodociągowo-kanalizacyjnych.
Treści kształcenia:
P1 - Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych; P2 - Projekt zewnętrznej sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; P3 - Projekt zewnętrznej sieci wodociągowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; P4 - Projekt przykładowej instalacji kanalizacyjnej; P5 - Projekt przykładowej instalacji wodociągowej;
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie oddanego projektu w wersji papierowej bądź elektronicznej. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności – wymagane odpracowanie ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Biedugnis S.: Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji., Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1996. 2. Instrukcje programów komputerowych. 3. Biedugnis S.: Wspomagane komputerowo projektowanie sieci wodociągowych., Oficyna Wyd. PW, War-szawa, 1994. 4. Piekarski J.: Wybrane przykłady obliczeń komputerowych zastosowanych w inżynierii środowiska., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2003. 5. Aktualnie obowiązujące normy i akty prawne.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie stosowania narzędzi wspomagających projektowanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5) - rozmowa, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_02
Potrafi samodzielnie uczyć się obsługi oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U07_01
Potrafi zestawić i formatować dane oraz wyniki obliczeń uzyskane z oprogramowania komputerowego i wykorzystywać je do tworzenia dokumentacji rysunkowej
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi zostosować oprogramowanie komputerowe do wykonania podstawowych obliczeń hydraulicznych oraz analizy pracy stacji uzdatniania wody.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować, zgodnie z założeniami instalację wodociągową, sieć wodociągową, kanalizacyjną, używając oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P3-P5)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki w zakresie komputerowego wspomagania projektowania sieci/instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P1-P5) - rozmowa, dyskusja
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK