Nazwa przedmiotu:
Technologie energooszczędne - projekt (IN1A_34_P/03)
Koordynator przedmiotu:
dr hab.inż. /Dorota Bzowska/ adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_34/03
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 20, przygotowanie pracy projektowej - 20, Razem - 50 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 20, przygotowanie pracy projektowej - 20, Razem - 50 godzin = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem wykładu jest edukacja studenta w zakresie technologii energooszczędnych stosowanych w obiektach budowlanych. Wykorzystywanie tych nowatorskich rozwiązań obniża zapotrzebowanie energii w sezonie grzewczym oraz chłodu w okresie letnim. Student potrafi dokonać właściwego doboru technologii energooszczędnej oraz wyznaczyć zapotrzebowanie energii na pokrycie strat cieplnych w budynku lub odprowadzenie ciepła w okresie letnim.
Treści kształcenia:
P1 - Udział energii ze źródeł niekonwencjonalnych w zapotrzebowaniu energii w budynkach; P2 - Wyznaczanie elementów charakterystyki energetycznej budynku; P3 - Kolektory słoneczne w systemach cwu – wyznaczanie: mocy kolektora, strumienia masowego wody, energii potrzebnej do przygotowania cwu, także w układzie hybrydowym; P4 - Wstęp do oblicznia wymienników ciepła; P5 - Prezentacje projektów wykonywanych indywidualnie przez studentów a dotyczących nowatorskich technologii energooszczędnych stosowanych w obiektach budowlanych.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie indywidualnego projektu przedstawianego w formie prezentacji. Wyznaczane są konsultacje w uzgodnionych wcześniej terminach. Prowadzący ma kontakt mailowy ze studentami.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Klemm P. i In., Budownictwo ogólne, T. II Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005 2. Koczyk H., Podstawy projektowania cieplnego i termomodernizacji budynków. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000 3. Grabarczyk S., Fizyka budowli. Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. OWPW, Warszawa 2005 4. Pluta Z., Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, P.W., 2000 5. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, P.W., 2003 6. Wnuk R., Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, 2007 7. Wnuk R., Budowa Domu Pasywnego w Praktyce, Przewodnik Budowlany, 2007 8. Recknagel, Sprenger, Schramek, Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo, Omini Scala, Wrocław 2008
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ochrony cieplnej budynków oraz użytkowania energii ze źródeł niekonwencjonalnych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_02
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki budowli
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma ogólną wiedzę nt. charakterystyki energetycznej budynku
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o tendencjach rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii w inwestycjiach budowlanych z uwzględnieniem ich energooszczędności
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi posługiwać się Normami i Rozporządzeniami w zakresie fizyki budowli i wykorzystywać metody obliczeniowe w nich zawarte. Umie pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U09_04
Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U09_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_03
Potrafi dokonać krytycznej analizy instalacji z zakresu technologii energooszczędnych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności budynku
Weryfikacja: Ocena studenta podczas zajęć z projektowania
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o