Nazwa przedmiotu:
Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych - projekt
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Karolina Wójcicka/asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_36_P
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 5, opracowanie pracy projektowej - 20, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 20 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5 h, przygotowanie do zaliczenia - 5 h, opracowanie pracy projektowej - 20 h, razem - 50 h = 2,0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie umiejętności doboru w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technologii robót sanitarnych (sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne) oraz robót im towarzyszących (roboty ziemne), a także wiedzy w zakresie ekonomiki oraz podstawowych praw planownania i organizacji wyżej wymienionych robót i umiejętności ich praktycznego wykorzystania.
Treści kształcenia:
P1 - Opracowanie kosztorysu budowy zewnętrznej sieci sanitarnej (przedmiar robót związanych z budową zewnętrznej sieci sanitarnej układanej w systemie podziemnym, kosztorys szczegółowy budowy zewnętrznej sieci sanitarnej układanej w systemie podziemnym), P2 - Opracowanie projektu organizacji wykonania zewnętrznej sieci sanitarnej (zestawienie pracochłonności robót związanych z wykonieniem zewnętrznej sieci sanitarnej układanej w systemie podziemnym, projekt organizacji w opraciu o metodę sieci powiązań budowy zewnętrznej sieci sanitarnej układanej w systemie podziemnym).
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie tematyki ćwiczeń projektowych polegające na wykonaniu, złożeniu i pozytywnej obronie prac projektowych, dotyczących zagadnień programowych (opracowanych w zakresie założeń wskazanych przez prowadzącego przedmiot). Uwaga: przy ustalaniu ocen zaliczeń projektowych uwzględniana jest frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).
Egzamin:
nie
Literatura:
"1. Bortniczuk W., Tomaszewski B.: Podstawy normowania technicznego i kosztorysowania w budownictwie w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, Łódź 1994, 2. Grzyl B.: Kosztorysowanie robót budowlanych, Verlag Dashofer, Warszawa 2011 r, 3. Kacprzyk B.: Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych. Poradnik, POLCEN Spółka z o.o., Warszawa 2010 r., 4. Kowalczyk Z., Loska F., Czarkowski M.: Kosztorysowanie w budownictwie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 r., 5. Rajczyk M.: Kosztorysowanie robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów (katalogi nakładów rzeczowych, informatory cen), zasobów internetowych (w tym programów komputerowych udostepnionych do celów dydaktycznych), czasopism branżowych, stron producentów w odniesieniu do potrzeb procesu wykonawstwa i kosztorysowania szeroko pojętych robót sanitarnych.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1, P2) - odpowiedź ustna.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w celu uzyskania informacji i wiedzy o nowych technologiach i materiałach stosowanych w zakresie budownictwa sanitarnego. Ma umiejętność samokształcenia w zakresie programów komputerowych: do oceny i analizy kosztów inwestycji oraz do planowania organizacji robót budowlanych.
Weryfikacja: Rozmowy konsultacyjne (P1, P2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania kosztorysów, projektów organizacji robót i opracowania ogólnego dokumentacji w celu szybkiej konsultacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1, P2) - odpowiedź ustna.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U10_02
Posiada umiejętność śledzenia cen rynkowych, mających wpływ na kształtowanie się kosztów poszczególnych nakładów. Potrafi ocenić wpływ podejmowanych decyzji na koszty projektowanych lub realizowanych inwestycji.
Weryfikacja: Obrona pracy projektowej (P1) - odpowiedź ustna. Rozmowy konsultacyjne (P1).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U12_01
Potrafi wykonać wstępną analizę kosztów robót sanitarnych oraz robót im towarzyszącym.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1) - odpowiedź ustna.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U12_02
Potrafi szczegółowo oszacować koszty poszczególnych elementów przedsięwzięcia, a tym samym całkowitą wartość przedsięwzięcia, a także na podstawie powyższego wykonać analizę kosztów robót sanitarnych oraz robót im towarzyszących.
Weryfikacja: Obrona prac projektowych (P1) - odpowiedź ustna. Rozmowy konsultacyjne (P1).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U12_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia poprzez pogłębianie wiedzy o nowych materiałach, produktach i technologiach w zakresie budownictwa sanitarnego.
Weryfikacja: Rozmowa-konsultacja (P1).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK