Nazwa przedmiotu:
Ogrzewnictwo płaszczyznowe (IN1A_33/01)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Aneta Krajewska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_33/01
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin wg planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 20, razem - 50;
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczącej projektowania ogrzewania podłogowego i promieniowego w oparciu o nowe materiały i technologie.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawy teoretyczne wymiany ciepła przez promieniowanie. W2 - Komfort cieplny człowieka. Ograniczenia dla ogrzewań podłogowych. Ograniczenia dla ogrzewań sufitowych i ściennych. Zdrowotne aspekty ogrzewań podłogowych. W3 - Klasyfikacja i charakterystyka typów ogrzewań płaszczyznowych. W4 - Układy hydrauliczne i regulacja wydajności wodnych ogrzewań płaszczyznowych. W5 - Łączenie ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego w jednym systemie. W6 - Wykorzystanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego do chłodzenia pomieszczeń. W7 - Wodne ogrzewanie podłogowe wylewane na mokro - budowa, sposoby mocowania przewodów, prowadzenie przewodów, rozkład temperatury na powierzchni podłogi, zasady projektowania, obliczenia cieplne, obliczenia hydrauliczne. W8 - Wspomaganie projektowania z wykorzystaniem programów komputerowych. W9 - Aktualnie dostępne wodne ogrzewania podłogowe. W10 - Ogrzewanie promieniowe: wodne promienniki taśmowe, gazowe promienniki podczerwieni, elektryczne promienniki podczerwieni.
Metody oceny:
Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie dwóch sprawdzianów pisemnych, przeprowadzonych odpowiednio w połowie i na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego dla tych zaliczeń będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu sprawdzianów, zaś ocena wykładu stanowi średnią arytmetyczną z ocen obydwu sprawdzianów. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia. Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo, przyswojonej wiedzy: 5,0 – 91%-100% 4,5 – 81%- 90% 4,0 – 71%-80% 3,5 – 61%-70% 3,0 – 51%-60% 2,0 – 0%-50%. Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku VII semestru celem ustalenia terminu poprawy.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Koczyk H. "Ogrzewnictwo praktyczne", 2009;
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_02
Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną związaną z zagadnieniami wymiany ciepła przez promieniowanie, komfortu cieplnego człowieka.
Weryfikacja: Kolokwium (W1, W2)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_04
Ma szczegółową wiedzę związaną z zagadnieniami ogrzewań płaszczyznowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W3 - W10);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w ogrzewaniach płaszczyznowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W8 - W10);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy projektowaniu ogrzewań płaszczyznowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W10); Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i branżowych baz danych w zakresie projektowania ogrzewań płaszczyznowych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W10); Zadanie projektowe (P1-P4)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki, nowych materiałów i technologii w zakresie ogrzewnictwa płaszczyznowego..
Weryfikacja: Kolokwium (W8 - W10);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie wpływ działalności inżynierskiej na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
Weryfikacja: Kolokwium (W2- W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR