Nazwa przedmiotu:
Instalacje przeciwpożarowe w budynkach (IN1A_26/02)
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Grzegorz Serejko
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_26/02
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 10; wykonanie ćwiczenia projektowego - 15; RAZEM: 25 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10h=0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 10; wykonanie ćwiczenia projektowego - 15; RAZEM: 25 h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zrozumienie zasad działania instalacji przeciwpożarowych w budynkach, jak również umiejętność wykonywania obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Treści kształcenia:
P1 - Ćwiczenie projektowe obejmujące obliczenia instalacji przeciwpożarowej dla budynku użyteczności publicznej lub sklepu wielkopowierzchniowego.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • Wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze, • Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacjekanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2004 Literatura uzupełniająca: 1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997. 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999. 3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna teoretyczne podstawy w zakresie działąnia instalacji przeciwpożarowych w budynkach. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia na cele przeciwpożarowe oraz instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe instalacji przeciwpożarowych w budynkach wraz z obiektami towarzyszącymi. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania instalacji przeciwpożarowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania instalacji przeciwpożarowychw budynkach użyteczności publicznej i handlowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji przeciwpożarowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U02_01
Potrafi stworzyć opis wykonanego projektu w języku specjalistycznym i niespecjalistycznym.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu instalacji przeciwpożarowych zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_01
Potrafi analizować i ocenić trafność przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wykonanego ćwiczenia projektowego instalacji przeciwpożarowej w budynku użyteczności publicznej lub handlowym.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować instalację przeciwpożarową w budynku wg zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji przeciwpożarowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK