Nazwa przedmiotu:
Instalacje sanitarne na terenach nieuzbrojonych (IN1A_26/01)
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. /Mikołaj Sikorski/ starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_26/01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin wg planu studiów - 10; wykonanie ćwiczenia projektowego - 15; RAZEM: 25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin wg planu studiów - 10; wykonanie ćwiczenia projektowego - 15; RAZEM: 25h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt150h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zrozumienie zasad funkcjonowania intalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach nieuzbrojonych, jak również umiejętność wykonywania obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej w tym zakresie.
Treści kształcenia:
P1 - Ćwiczenie projektowe obejmujące obliczenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego wraz z lokalnym ujęciem wody i lokalnymi urządzeniami do oczyszczania ścieków.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • Wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze, • Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).
Egzamin:
nie
Literatura:
Podręczniki: 1. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2005 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacjekanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja, Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa, 2004 Literatura uzupełniająca: 1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997. 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999. 3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Zna teoretyczne podstawy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach nieuzbrojonych. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacyjnych oraz instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe instalacji sanitarnych wraz z obiektami towarzyszącymi, specyficznymi dla terenów nieuzbrojonych. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania lokalnego zaopatrzenia w wodę i lokalnego oczyszczania ścieków.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania instalacji sanitarnych i obiektów towarzyszących na terenach nieuzbrojonych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji sanitarnych na terenach nieuzbrojonych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U02_01
Potrafi stworzyć opis wykonanego projektu w języku specjalistycznym i niespecjalistycznym.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U10_01
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu instalacji sanitarnych na terenach nieuzbrojonycch zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną wraz z obiektami towarzyszącymi na terenach nieuzbrojonych wg zadanych założeń projektowych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji sanitarnych na terenach nieuzbrojonych.
Weryfikacja: praca projektowa, obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK