Nazwa przedmiotu:
Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej (IN1A_28/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Maria Mikołajczyk
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_28/02
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie z literaturą - 20, przygotowanie do kolokwium - 20; Razem - 50 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwiązaniami technicznymi i funkcjonowaniem instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej.
Treści kształcenia:
W1 - Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej – wiadomości wstępne: podstawowe definicje, specyfika instalacji, zapotrzebowanie na wodę oraz pomiar zużycia wody. W2 - Schematy, elementy i układy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. W3 - Materiały i armatura stosowana w instalacjach. W3 - Systemy kanalizacji dla budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych. W4 - Prefabrykacja instalacji. W5 - Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej z punktu widzenia różnic w projektowaniu. W6 - Wodne instalacje przeciwpożarowe: bezpieczeństwo pożarowe, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, instalacje hydrantowe, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. W7 - Miejscowe podczyszczanie ścieków. W8 - Odprowadzenie wód opadowych z budynków użyteczności publicznej – instalacje dla ścieków deszczowych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów: dwa kolokwia w semestrze; ocenę końcową z zaliczenia części wykładowej stanowi średnia z obydwu sprawdzianów, w trakcie kolokwium można uzyskać max.10 pkt.: 6 pkt. – ocena dostateczna, 8 pkt. – ocena dobra, 10 pkt. - ocena bardzo dobra. W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Sosnowski S., Tabernacki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach. WPW Warszawa, 1997. 2. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. WPW Warszawa, 1999. 3. Tabernacki J., Sosnowski S., Heidrich Z.: Projektowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Arkady, Warszawa, 1985 4. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2005. 5. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje kanalizacyjne projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2004.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_03
Ma szczegółową wiedzę pozwalającą zaprojektować instalację wodociagową i kanalizacyjną oraz instalację wody ciepłej w budynkach użyteczności publicznej.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W8).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o nowych rozwiązaniach technicznych, technologiach i materiałach stosowanych w instalacjach sanitarnych stosowanych w budynkach użyteczności publicznej.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i stron producentów dla potrzeb projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U14_01
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego z zakresu instalacji sanitarnych.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U14_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiązania w dziedzinie instalacji sanitarnych stosowanych w budynkach użyteczności publicznej.
Weryfikacja: Dyskusja w ramach wykładu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK