Nazwa przedmiotu:
Metody i techniki oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów (IN1A_19/02)
Koordynator przedmiotu:
dr inż./Hanna Bauman-Kaszubska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_19/02
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 5; Razem - 25 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10 h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod i technik ochrony powietrza oraz oczyszczania gazów z obiektów utylizacji odpadów.
Treści kształcenia:
P1 - Ćwiczenie przedstawiające koncepcję projektu ochrony powietrza zagrożonego eksploatacją obiektu utylizacji odpadów obejmujące emisję i charakterystykę emitowanych zanieczyszczeń oraz sposób ochrony powietrza wraz z obliczeniami, opisem metody oczyszczania i rysunkami.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze), - wykonanie i obrona zadania projektowego do ostatniego dnia zajęć w semestrze. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia ćwiczenia, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektu bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe). Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen uzyskanych z wykonania i obrony zadania projektowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy termiczne utylizacji odpadów, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 2. Piecuch T., Juraszka B., Dąbek L.: Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002 3. Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004 4. Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2003 5. Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Urządzenia i technologie, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Wrocław 1991
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu charakterystyki źródeł zanieczyszczeń w gospodarce odpadami oraz metod i technik oczyszczania gazów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie emisji zanieczyszczeń i odorów oraz oczyszczania gazów z obiektów gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę dotyczącą wpływu na środowisko jaki niosą przedsięwzięcia z zakresu funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami oraz oczyszczania powstających w nich gazów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami z obiektów gospodarki odpadami.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U