Nazwa przedmiotu:
Hydrologia i nauki o Ziemi - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Bożena Piątkowska/adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_16_P
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 20h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15h, przygotowanie do zaliczenia - 5h, przygotowanie pracy projektowej - 10h, razem - 50h; 2ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 20 h; 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekty: liczba godzin według planu studiów - 20h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15h, przygotowanie do zaliczenia - 5h, przygotowanie pracy projektowej - 10h; razem 50h; 2ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt300h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka
Limit liczby studentów:
Projekt: 10-15
Cel przedmiotu:
Zrozumienie funkcjonowania geoekosystemów, procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach. Poznanie możliwości pomiarowych i modelowania matematycznego w hydrologii. Umiejętność: korzystania z danych udostępnianych przez służbę hydrologiczną, analizy i prezentacji danych hydrometrycznych, wykonywania obliczeń przepływów niezbędnych do przygotowania dokumentacji hydrologicznej wymaganej przy projektowaniu z zakresu gospodarowania wodą.
Treści kształcenia:
P1 Opracowanie krzywej konsumcyjnej; P2 - P3 Określenie rocznych przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się (Qmaxp%) w oparciu o rozkład Persona typ III; P4 - P5 Wyznaczanie opadu efektywnego metodą SCS; P6 - P7 Opracowanie krzywej sumowej; P9 - P10 obrona wykonanych ćwiczeń projektowych
Metody oceny:
1. Obecność na projektach jest obowiązkowa. 2. Efekty uczenia się przypisane do projektu będą weryfikowane podczas obrony zadań projektowych. 3. Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), wykonanie i obrona zadań projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze. 4. Ocena z projektu jest przekazywana do wiadomości studentów bezpośrednio po obronie zadania projektowego. Student może poprawiać oceny z zadań projektowych w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia. 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, student ma prawo przystąpić do obrony zadań projektowych w dodatkowym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i nie zaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe). 6. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce cały przedmiot. 7. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się podczas obrony zadań projektowych każdy zdający może mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi, kalkulator prosty lub inżynierski przeznaczony do wykonywania obliczeń. Inne materiały, a w szczególności telefony komórkowe, są zabronione. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura: Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, 1999; Byczkowski A.: Hydrologia, t. I, II, Wyd. SGGW, 1996; Ozga-Zielińska M.: Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa, 1997; Kaczmarek Z.: Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, WKiL, Warszawa, 1970.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną pozwalająca zrozumieć funkcjonowanie geoekosystemów, procesów i praw determinujących obieg wody w geoekosystemach.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W03_03
Ma podstawową wiedzę w zakresie hydrauliki, hydrologii, meteorologii i klimatologii niezbędną do analizy stanu zasobów wodnych.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę niezbędna do posługiwania się dokumentacją hydrologiczną wymaganą dla projektowania, budowy i eksploatacji budowli tj. pompownie i ujęcia wód powierzchniowych.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie metod statystycznych i genetycznych stosowanych we współczesnej hydrologii w szczególności metod analizy zjawisk ekstremalnych - wezbrań i niżówek, istotnych dla gospodarki wodnej.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, dane gromadzone przez IMGW i RZGW dla potrzeb: projektowania, wykonawstwa, eksploatacji budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych.
Weryfikacja: P1 - P8; Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną wykonanej pracy projektowej.
Weryfikacja: P9-P10 Prezentacja wykonanej pracy projektowej, Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U07_01
Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie (pakiet Microsoft Office) do opracowania i prezentacji pracy projektowej.
Weryfikacja: P9-P10 Prezentacja wykonanej pracy projektowej, Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o
Charakterystyka U15_01
Potrafi dokonać wyboru metody obliczeń przepływów charakterystycznych w przekroju projektowym rzeki w zależności od zgromadzonych danych.
Weryfikacja: P2 - P3 , Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Ma świadomość wpływu rozwiązań inżynierskich na przepływy wody w rzekach, rozumie znaczenie przepływów wody dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz stanu środowiska wodnego i związanych z nim ekosystemów.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K