Nazwa przedmiotu:
Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Karol Prałat/adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_01
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Ćwiczenia (liczba godzin według planu studiów) - 10; przygotowanie do zajęć - 5; zapoznanie się z literaturą - 5; przygotowanie do kolokwium - 2; przygotowanie prezentacji - 3; RAZEM: 25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Ćwiczenia (liczba godzin według planu studiów) - 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia150h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Ćwiczenia: 15-30
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza w języku angielskim zagadnień związanych z ochroną środowiska, jak również kształtowanie postaw proekologicznych. W trakcie kursu student nauczy się rozumieć teksty naukowe, prezentować wyniki badań, zajmować stanowisko w dyskusji, pisać streszczenia, raporty i abstrakty. Efektem kursu będzie poznanie i udoskonalenie słownictwa specjalistycznego w zakresie ekologii i inżynierii środowiska.
Treści kształcenia:
1. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. (Natural resources. Sustainable management of natural resources) 2. Poznawanie i doskonalenie słownictwa ogólnoinżynierskiego i technicznego. 3. Świadomość rozwoju zrównoważonego (Raising sustainability awareness) 4. Źródła energii. Zasoby nieodnawialne i odnawialne. (Sources of energy. Non-renewables and renewables) 5. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji w języku angielskim. 6. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Racjonalne wykorzystanie energii. (Use of alternative sources of energy. Energy conservation.) 7. Uczenie umiejętności prezentacji wyników. 8. Ochrona środowiska. Ochrona przed odpadami (Protection of the environment. Disposing of waste) 9. Doskonalenie umiejętności rozumienia tesktów naukowych. 10. Ochrona wód i powietrza (Water and air protection) 11. Poznawanie i doskonalenie słownictwa specjalistycznego w zakresie: zasoby naturalne, źródła energii odnawialne i nieodnawialne, źródła alternatywne; gospodarka odpadami, oczyszczania ścieków; ochrona wody i powietrza; rozwój zrównoważony i podnoszenie jego świadomości 12. Uczenie pisania streszczenia, abstraktu, raportu, korespondencji służbowej.
Metody oceny:
1. Formalnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia językowe; dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną maksymalnie na dwóch zajęciach. Nieobecności nie mogą mieć miejsca (poza przypadkami losowymi) na zajęciach, na których wyznaczone jest kolokwium. 2. Student jest zobowiązany przynieść usprawiedliwienie nieobecności w ciągu dwóch kolejnych tygodni; po tym czasie usprawiedliwienie nie będzie uwzględniane. 3. Student ma obowiązek posiadać na zajęciach materiały wskazane przez wykładowcę. 4. Aby uzyskać zaliczenie semestru, student musi wykazać się opanowaniem w dostatecznym stopniu wskazanej literatury. Stopień opanowania materiału oceniany jest na podstawie: wypowiedzi ustnych i przygotowanych prezentacji, pisemnych prac kontrolnych (co najmniej jednej w semestrze), prac domowych (i innych prac dodatkowych zleconych przez wykładowcę). 5. Metody dydaktyczne: prezentacja zagadnień z wykorzystaniem multimediów, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna, film, praca z tekstem czytanym; rozumienie ze słuchu, praca z tekstem słuchanym; wypowiedzi studentów na wskazany temat, prezentacje, tłumaczenie na polski i na angielski; rozwiązywanie ćwiczeń leksykalno-gramatycznych; pisanie streszcezń, abstraktów, raportów i korespondencji służbowej. 6. Wpis oceny uzyskuje się na ostatnim zajęciu w semestrze (niezbędny jest indeks i karta); w przypadku niespełnienia warunków uzyskania oceny w tym terminie, student ma prawo ubiegać się o uzyskanie zaliczenia w sesji egzaminacyjnej.
Egzamin:
nie
Literatura:
Evans, V. and E. Blum.2013. Environmental Science. Express Publishing; Glendinning, E. and A. Pohl. 2010. Technology 2. Oxford University Press; Lambert, V. and E. Murray. 2003. Everyday Technical English. Pearson Education Ltd. ; Mackenzie A. et al. 2000. Ekologia. Wyd. Nauk. PWN Warszawa
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
stopień trudności języka angielskiego: B2+

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Nabył umiejętności rozumienia tesktów naukowych i poszukiwania ich w zasobach anglojęzycznych w Internecie
Weryfikacja: Poznawanie i doskonalenie słownictwa ogólnoinżynierskiego i technicznego
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U03_01
Posiada umiejętność pisania streszczenia, abstraktu, raportu, korespondencji służbowej
Weryfikacja: Doskonalenie umiejętności tworzenia form pisemnych w języku angielskim
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U04_01
Posiada umiejętność prezentacji wyników
Weryfikacja: Doskonalenie umiejętności tworzenia form pisemnych w języku angielskim
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U06_01
Posiada umiejętności językowe na poziomie B2 w ramach czterech sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie; dodatkowo posiada znajomość słownictwa specjalistycznego w zakresie ekologii i inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Student zdał egzamin B2; opanowanie wskazanej literatury; ocena umiejętności na podstawie wypowiedzi ustnych i przygotowanych prezentacji, pisemnych prac kontrolnych i innych prac w ramach nakładu pracy własnej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK