Nazwa przedmiotu:
Materiałoznawstwo
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Jacek Szpetulski/ asystent
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_13
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład: liczba godzin według planu studiów - 10h; Zapoznanie się z literaturą - 6h; przygotowanie do kolokwium - 9h. Razem: 25h.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład - liczba godzin według planu studiów: 10h = 0,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia; Fizyka; Geometria wykreślna i grafika inżynierska
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta określonych umiejętności poprzedzonych zdobyciem podstawowej i uporządkowanej wiedzy w zakresie budowy i rodzajów tworzyw instalacyjnych, ich obróbek i procesów spajania. Chodzi też o poznanie tendencji rozwojowych w tym zakresie, zdobycie umiejętności selektywnego pozyskiwania informacji z różnych źródeł i umiejętności współpracy w zespole.
Treści kształcenia:
W1 - Budowa metali i stopów; W2 - Struktura, własności i zastosowanie stali, żeliwa i staliwa z uwzględnieniem układu żelazo-węgiel; W3 - Obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i plastyczna stopów metali żelaznych; W4 - Metale nieżelazne i ich stopy oraz ich struktura, własności i zastosowanie; W5 - Korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne; W6 - Tworzywa instalacyjne w technice sanitarnej na armaturę i wyposażenie; W7 - Materiały uszczelniające i izolacyjne; W8 - Wyroby ceramiczne i betonowe; W9 - Przeróbka materiałów przez procesy spawalnicze i obróbkę skrawaniem; W10 - Dobór materiałów do budowy oraz naprawy instalacji i sieci sanitarnych.
Metody oceny:
1. Obecność studentów na wykładach jest zalecana. 2. Do weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się obowiązuje forma sprawdzianu pisemnego. 3. Do zaliczenia wykładów obowiązuje napisanie w trakcie semestru sprawdzianu ocenionego pozytywnie. Ocena końcowa z wykładów jest oceną ze sprawdzianu. Istnieje możliwość poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z Prowadzącym. 4. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta, odbywa się przed zakończeniem zajęć w semestrze. 5. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny w formie uzgodnionej ze studentami. Prowadzący zajęcia dokonuje oceny w terminie jednego tygodnia od czasu przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego sprawdzianu (poprawkowego). 6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się do używania przez studentów dopuszcza się: czyste arkusze papieru, długopis (lub pióra) z czarnym/niebieskim tuszem (atramentem) i kalkulator. Wszystkie pozostałe materiały i urządzenia są niedopuszczalne. 7. Niezaliczenie przedmiotu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z tego przedmiotu, to jest ponownej realizacji tego przedmiotu. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w uzgodnionych wcześniej terminach. 11. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką. 12. Ustalenia i zasady, o których mowa w punktach 1 - 6 mogą ulegać zmianie w trakcie prowadzenia zajęć oraz w okresie, w którym jest możliwe zaliczanie przedmiotu, za zgodą większości studentów realizujących dany przedmiot. 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Ciszewski A., Radomski T., Szummer A., Materiałoznawstwo, WPW, Warszawa 1978. 2. Ciszewski A., Radomski T., Szummer A., Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, WPW, Warszawa 1991. 3. Staub F., Adamczyk J. i inni, Metaloznawstwo, Wyd. Śląsk, Katowice 1979. 4. Hillar J, Jarmoszuk S, Technologia robót spawalniczych, Arkady, Warszawa 1982. 5. Timings R. L., Engineering Materials, volume two, Pearson Education Limited, Essex, England 2000. 6. Praca zbiorowa, Mały poradnik mechanika, tom I, WNT, Warszawa 1988.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Zajęcia zostały przygotowane i będą przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną o tworzywach konstrukcyjnych w zakresie ich budowy, rodzajów obróbki, procesów łączenia i zastosowania w sieciach i instalacjach sanitarnych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Zna tendencje rozwojowe w zakresie materiałów metalowych, ich stopów, tworzyw sztucznych, procesów korozyjnych, nowoczesnych metod spajania oraz badań niszczących i nieniszczących tych materiałów.
Weryfikacja: Kolokwium (W2 - W9)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w zakresie rodzajów i własności instalacyjnych tworzyw konstrukcyjnych oraz obróbki cieplnej materiałów i technik spajania.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W9)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U11_01
Ma podstawowe przygotowanie do pracy w zakładzie przemysłowym w zakresie stosowalności tworzyw konstrukcyjnych w instalacjach sanitarnych, procesów spajania, obróbki ciepnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość dobrego poznania właściwości materiałów konstrukcyjnych oraz technologii spajania w aspekcie niezawodności konstrukcji w sieciach i instalacjach sanitarnych a tym samym ich korzystnego wpływu na środowisko.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przy korzystaniu z informacji literaturowej dotyczącej wiedzy o materiałach instalacyjnych i ich przeróbce.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K