Nazwa przedmiotu:
Ochrona środowiska
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Bożena Piątkowska/adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_08
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 20; zapoznanie się z literaturą - 20; przygotowanie do kolokwium - 10, samodzielne przygotowanie prezentacji na wybrany temat - 25; RAZEM: 75; 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 20h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom umiejętności rozumienia procesów i zjawisk oraz interakcji zachodzących w środowisku, mogących mieć skutki w przyszłości, rozbudzenie świadomości ekologicznej, uświadomienia znaczenia antropopresji w skali globalnej i konieczności wspólnego działania wszystkich państw na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Treści kształcenia:
W1 - Wprowadzenie, cel i zakres przedmiotu. Definicja pojęć: środowisko i jego elementy. W2 - Wpływ promieniowania słonecznego na ekosystemy, obieg materii i przepływ energii, wymiana ciepła, zjawiska dyfuzji i parowania w środowisku. W3 - Zasoby przyrody. Ochrona zasobów kopalin. Ochrona żywych zasobów przyrody. W4 - Zanieczyszczenie wód, zasady i sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem. W5 - Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zasady i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego. W6 - Degradacja gleb i ich ochrona. Wpływ działalności rolniczej człowieka na środowisko. W7 - Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem. W8 - Stan środowiska naturalnego a zdrowie człowieka. Kontrola stanu środowiska naturalnego - monitoring, jego organizacja i realizacja. W9 - Główne cele polityki ekologicznej państwa (krótko- i długookresowe). W10 - Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, informacja ekologiczna w kraju. Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska.
Metody oceny:
1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. 2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas dwóch kolokwiów. 3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów w ramach wykładów. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. 4. Ocena z kolokwium jest przekazywana do wiadomości studentów podczas najbliższych zajęć dydaktycznych następujących po kolokwium lub podczas konsultacji. Student może poprawiać oceny z kolokwiów w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia. 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, student ma prawo przystąpić do kolokwium w dodatkowym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu poprawy kolokwium (drugi termin poprawy) w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. 6. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce cały przedmiot. 7. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się podczas kolokwium każdy zdający może mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Inne materiały, a w szczególności telefony komórkowe, są zabronione. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K.: Ochrona biosfery. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2007. 2. Karaczun M.Z., Indeka L.G.: Ochrona środowiska. ARIES. Warszawa 1996. 3. Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, W-wa, 1996. 4. Zarzycki R., Imbirowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT, Warszawa 2007. 5. Raport PIOŚ. Stan środowiska w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa, roczniki bieżące. 6. Sigmunt F., Zakrzewski: Podstawy toksykologii środowiska (tłumaczenie z j. angielskiego) PWN, W-wa, 1995. 7. O’Neill P.: Chemia środowiska. (tłumaczenie z języka angielskiego) PWN, Warszawa-Wrocław 1998. 8. Krystek J. (red.): Ochrona środowiska dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_04
Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska niezbędną do rozwiązywania prostych problemów związanych z ochroną poszczególnych elementów środowiska naturalnego.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W02_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć dotyczących środowiska, jego elementów i zasobów przyrody. Zna zagadnienia degradacji i ochrony litosfery, hydrosfery i atmosfery. Zna zasady i rodzaje monitoringu środowiska.Ma podstawową wiedzę w zakresie Polityki Ekologicznej Państwa a także współpracy międzynarodowej na polu ochrony i kształtowania środowiska.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_04
Ma wiedzę w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie i życie człowieka. Zna zanieczyszczenia chemiczne działające kancerogennie, neurogennie czy mutagennie. Ma ogólną wiedzę dotyczącą źródeł tych zanieczyszczeń oraz sposobów ich usuwania.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w ochronie środowiska.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczących monitoringu wód, gleb, atmosfery. Potrafi na podstawie wielkości wskaźników chemicznych i biologicznych ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska.
Weryfikacja: Kolokwia obejmujące tematykę wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę samokształcenia oraz rozszerzania zdobytej wiedzy o nowe rozwiązania i metody stosowane w ochronie środowiska
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość i zrozumienie procesów i zjawisk oraz interakcji zachodzących w środowisku, mogących mieć skutki w przyszłości. Ma świadomość znaczenia antropopresji w skali kraju, regionu oraz globalnej i konieczności wspólnego działania wszystkich państw na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR