Nazwa przedmiotu:
Chłodnictwo i pompy ciepła
Koordynator przedmiotu:
dr inż./ Marian Trafczyński/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_35
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin wg planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 7, opracowanie wyników - 8, razem 25.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 10h = 1 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład150h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest edukacja studenta w zakresie podstaw teoretycznych obiegów odwracalnych i nieodwracalnych, czynników chłodniczych, budowy instalacji i urządzeń oraz dobór podstawowych wielkości występujących w technice chłodniczej i pomp ciepła. Nabycie wiedzy z zakresu chłodnictwa i pomp ciepła oraz umięjętności stosowania jej do rozwiązywania problemów dla potrzeb inżynierii środowiska.
Treści kształcenia:
W1. Podstawy teoretyczne techniki chłodniczej – wprowadzenie. Obiegi odwracalne i nieodwracalne. Rodzaje urządzeń chłodniczych. Urządzenia sprężarkowe. W2. Urządzenia chłodnicze parowe jednostopniowe. Obieg mokry Lindego. Obieg suchy Lindego. U rządzenia chłodnicze parowe wielostopniowe. W3. Chłodziarki absorpcyjne. Chłodziarki amoniakalne i bromolitowe. W4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na chłód. Normy. Czynniki chłodnicze i ich własności. Chłodziwa. W5. Armatura urządzeń chłodniczych. Zasady doboru podstawowych elementów instalacji chłodniczych i urządzeń chłodniczych. W6. Podstawy teoretyczne pomp ciepła. Rodzaje pomp ciepła- podział, konstrukcja, zastosowanie. W7. Sprężarkowe pompy ciepła. Sorpcyjne pompy ciepła. Termoelektryczne pompy ciepła. W8. Specjalne pompy ciepła – strumieniowe, chemiczne, wykorzystujące efekt elektrodyfuzji, wykorzystujące efekt wirowy. W9. Źródła dolne ciepła dla układów z ogrzewczych z pompami ciepła. Przykłady obliczeń i zastosowań.
Metody oceny:
Warunki zaliczenia wykładu w semestrze jest napisanie sprawdzianu (kolokwium), a ocena wynika z liczby uzyskanych łącznie punktów wg przeliczenia: Od 51 do 60 – ocena dostateczna Od 61 do 70 – ocena ponad dostateczna Od 71 do 80 – ocena dobra Od 81 do 90 – ocena ponad dobra Od 91 do 100 – ocena bardzo dobra W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rubik M.: – Pompy ciepła, poradnik, Technika Instalacyjna w Budownictwie, Warszawa 1999 r. 2. Rubik M.: – Chłodnictwo, PWN, Warszawa 1986 r. 3. Rubik M., Kołodziejczyk L.: Technika chłodnicza w klimatyzacji, Arkady, Warszawa 1976 4. Zalewski W.: – Pompy ciepła, IPPU Masta, Gdańsk 2001 5. Jones , W.P.: – Klimatyzacja, Arkady, Warszawa 2001 r. 6. Miesięcznik „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” 7. Miesięcznik „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01
Ma elementarna wiedzę z zakresu zastosowań chłodnicta i pomp ciepła w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z budownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją, przechowlanictwem itp.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_01
Ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji wewnętrznych takich, jak instalacje chłodnicze i klimatyzcyjne w budynku z punktu ich przydatności dla zapewnienia komfortu cieplego człowieka w pomieszczeniach oraz dla przechowlanictwa w chłodniach i komorach
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_02
Ma wiedzę szczegółową z zakresu techniki chłodniczej oraz obiegów chłodniczych. Zasad działania i budowy maszyn i urządzeń chłodniczych. Zasad projektowania wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych. Podstaw teoretyczne pomp ciepła. Nniskotemperaturowych źródeł ciepła i sposobów jego pozyskiwania, a także rozwiązań konstrukcyjnych i charakterystyk pomp ciepła. Stosowanie wiedzy z zakresu chłodnictwa i pomp ciepła w projektowaniu instalacji i urządzeń dla potrzeb inżynierii środowiska.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_03
Ma podstawową wiedzę z zakresu standardów i norm technicznych związanych z czynnikami chłodniczymi w aspekcie również środowiska.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01
Ma świadomość ważności i rozumie środowiskowe skutki działalności inżynierskiej w chłodnictwie
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR