Nazwa przedmiotu:
Gospodarowanie wodą i ochrona wód
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Bożena Piątkowska/starszy wykładowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_20
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20h, przygotowanie do zaliczenia - 10h; Razem - 50h; 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 20; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Poznanie podstaw gospodarowania wodą zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, możliwości gospodarczego korzystania z wód i jego konsekwencji dla środowiska. Zrozumienie wpływu rozwiązań inżynierskich na przepływy wody, znaczenia przepływów wody dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz stanu środowiska wodnego i związanych z nim ekosystemów. Umiejętności: oceny stanu jakości wód i wskazania właściwej koncepcji gospodarowania wodą; posługiwania się danymi hydrologicznymi niezbędnymi do właściwego użytkowania systemów wodno-gospodarczych i ich urządzeń.
Treści kształcenia:
W1 - Zasoby wodne jako przedmiot procesu gospodarowania; W2- Ekstremalne zjawiska hydrologiczne - wezbrania i niżówki; W3 - Ocena stanu jakości wód w Polsce; W4 - Profil hydrochemiczny - bilansowanie przepływów i ładunków na długości cieku; W5 -Program poprawy jakości wód cieku na jego długości; W-6 Kolokwium; W7 - Strefy ochronne; W8- Stan zasobów wodnych Polski; W9- Zarządzanie zasobami wody i administrowanie gospodarką wodną w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W10- Kolokwium
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia w semestrze). W trakcie kolokwium można uzyskać maksymalnie 13 punktów: 8 pkt. - ocena dostateczna, 11 pkt. - ocena dobra, 13 pkt. - ocena bardzo dobra. W przypadku nie zaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Ciepielowski A.: Podstawy gospodarowania wodą, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999; Ozga-Zielińska M., Brzeziński J.: Hydrologia stosowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999. Literatura uzupełniająca: Byczkowski A.: Hydrologiczne podstawy projektów wodno-melioracyjnych. Przepływy charakterystyczne, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1979.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_03
Ma podstawową wiedzę w zakresie hydrauliki, hydrologii, meteorologii i klimatologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarowania wodą.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 -W2); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę niezbędną do sporządzania bilansów wodno-gospodarczych, opracowania operatu wodnoprawnego, ustanawiania stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, sterowania i zarządzania zasobami wód.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W5; W7-W9); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody oceny jakości wód.
Weryfikacja: Kolokwium (W4-W5); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_01
Zna przepisy obowiązującego prawa w zakresie: ogólnych zasad korzystania z zasobów wodnych i ich ochrony, ochrony przed powodzią i suszą, jakości wód, celów dyrektywy wodnej.
Weryfikacja: Kolokwium (W3, W7-W9); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U15_01
Potrafi dokonać wyboru metody obliczeń przepływów charakterystycznych w przekroju projektowym rzeki w zależności od zgromadzonych danych.
Weryfikacja: Kolokwium (W4); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U15_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U16_01
Potrafi opracować profil hydrochemiczny cieku wodnego stanowiącego źródło zaopatrzenia w wodę.
Weryfikacja: Kolokwium (W4-W5); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ze względu na rosnące znaczenie zasobów wodnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W5, W7-W9); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K07_01
Rozumie potrzebę i konieczność przekazywania społeczeństwu informacji z zakresu zasad prawidłowego gospodarowania wodą i ochrony wód w celu podnoszenia świadomosci ekologicznej gwarantujacej poprawę stanu wód oraz uniknięcie sytuacji kryzysowych w czasie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1-W5, W7-W9); Obserwacja podczas pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO