Nazwa przedmiotu:
Chemia
Koordynator przedmiotu:
dr hab./ Zofia Kowalewska/ profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Środowiska
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
IN1A_06
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 20; zapoznanie się z literaturą - 40; przygotowanie do egzaminu - 40; RAZEM: 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład (liczba godzin według planu studiów) - 20h = 0,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami budowy materii, charakterystyką stanów skupienia materii, sposobami wyrażania stężeń roztworów, procesami w układzie kwas-zasada, procesami utleniania i redukcji, chemią wód naturalnych, klasyfikacją, nazewnictwem i właściwościami fizyczno-chemicznymi związków chemicznych.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawowe pojęcia chemiczne. Teoria budowy atomu. Cząstki subatomowe. Izotopy. Promieniotwórczość. W2 - Stan elektronu w atomie. Liczby kwantowe. Konfiguracja elektronowa pierwiastków. W3 - Układ okresowy pierwiastków. Właściwości pierwiastków, a ich położenie w układzie okresowym. W4 - Wiązania chemiczne wewnątrz- i międzycząsteczkowe. Teoria orbitali molekularnych. Hybrydyzacja. W5 - Stany skupienia materii. Elementy statyki i kinetyki chemicznej. W6 - Dysocjacja elektrolityczna. Równowagi w roztworach elektrolitów Odczyn pH. Wskaźniki kwasowo-zasadowe. W7 - Sposoby wyrażania steżeń roztworów, przeliczanie stężeń. W8 - Procesy ulteniania i redukcji. Szereg napięciowy metali. Korozja. W9 - Elementy chemii organicznej, w tym klasyfikacja związków organicznych, izomeria. W10 - Elementy chemii wód naturalnych: woda jako rozpuszczalnik, skład wód i przemiany w nich zachodzące, zanieczyszczenia chemiczne wód.
Metody oceny:
1. Obecność na wykładach jest zalecana. 2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu. 3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego, która jest jednocześnie oceną zintegrowaną. Stosowana jest następująca skala ocen, w zależności od liczby zdobytych punktów: 91-100%: 5; 81-90%: 4,5; 71-80%: 4; 61-70%: 3,5; 51-60%:3. Istnieje możliwość podniesienia/obniżenia oceny końcowej (o jeden stopień) w zależności od aktywności na zajęciach. 4. Oceny z egzaminu są przekazywane do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS lub poczty elektronicznej lub osobiście. Oceny z egzaminu są przekazywane niezwłocznie (najpóźniej 7 dni po zaliczeniu/egzaminie) i nie później niż 2 dni przed kolejnym terminem egzaminu. 5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Student może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie, tzw. terminie zerowym oraz w innych terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu. Student może poprawiać oceny z egzaminu w kolejnych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych, przy czym obowiązuje ocena ostatniego egzaminu. 6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze egzaminu każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione. 7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J.: „Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego”, OWPW, 2000, 2. Dojlido J.: „Chemia wód powierzchniowych”, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 1995, 3. Cygański A., Krystek J., Ptaszyński B.: „Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy:, Politechnika Łódzka, Łódź, 1996, 4. Szperliński Z., "Chemia w ochronie i inżynierii środowiska",Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Część I, Warszawa, 2002. 5.Szperliński Z., "Chemia w ochronie i inżynierii środowiska",Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Część II i III, Warszawa, 2002. 6. Pajdowski L., "Chemia ogólna", PWN, Warszawa, 2002. 7. Jones L., P. Atkins, "Chemia ogólna: cząsteczki, materia, reakcje",PWN, Warszawa, 2004.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_04
Ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, niezbędną do rozwiązywania typowych, prostych zadań związanych z inżnierią środowiska.
Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W01_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W03_04
Ma ogólną wiedzę w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie i życie człowieka. Zna zanieczyszczenia chemiczne działające kancerogennie, neurogennie czy mutagennie.
Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_W03_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zasobów internetu oraz innych źródeł dotyczące aspektów chemicznych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska. Analizuje i interpretuje pozyskane informacje, potrafi na podstawie zebranych danych ocenić stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego.
Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę wykładów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę samokształcenia oraz ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy dotyczącej apektów chemicznych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K02_01
Ma świadomość przemian chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym oraz konieczności ich kontrolowania.
Weryfikacja: Udział w dyskusji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: I1A_K02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR