Nazwa przedmiotu:
Remonty i naprawy obiektów budowlanych - projekt (BS1A_57/01_P)
Koordynator przedmiotu:
dr inż. /Marek Kapela/ docent
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla bloku dyplomowego
Kod przedmiotu:
BS1A_57/01_P
Semestr nominalny:
8 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu 25h; Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Przygotowanie do zaliczenia 10h; Wykonanie projektu 25h; Razem 50h = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10 - 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami przeprowadzania remontów obiektów budowlanych oraz zasadami ich prawidłowej eksploatacji.
Treści kształcenia:
P - Projekt remontu, naprawy lub rozbiórki wybranego obiektu budowlanego. W zakres projektu wchodzi: wstępna ocena stanu technicznego istniejącego obiektu; ocena możliwości dokonania wybranych zmian w obiekcie; wybór koncepcji techniczno-technologicznej wykonania zmian; dokonanie niezbędnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych; wykonanie niezbędnych rysunków architektoniczno-budowlanych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - obecność na ćwiczeniach projektowych, - pozytywna ocena z projektu 3 do 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Thierry J., Zaleski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji , Arkady 1982. 2. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowych, Arkady 1982. 3. Ściślewski Z.: Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady 1999. 4. Poradnik: Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych. Arkady. 1987. 5. Rokiel M.: Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wydawnictwo Medium 2009. 6. Artykuły w prasie fachowej.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U03_01
Potrafi przygotować w języku polskim udokumentowane opracowanie z zakresu budownictwa.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U13_01
Potrafi dokonać identyfikacji elementów składowych budynku i wybrać właściwe rozwiązania techniczne dla remontowanego budynku.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową.
Weryfikacja: Zadanie projektowe (P)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K