Nazwa przedmiotu:
Technologia robót budowlanych - projekt
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. / Roman Marcinkowski / profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
BS1A_20_01_P
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Projekt 15h; Opracowanie projektu 15h; Razem 30h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Projekty - 15h - 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Projekt 15h; Opracowanie projektu 15h; Razem 30h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Projekty: 10-15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: doboru technologii do wykonania robót budowlanych i analizy nakładów rzeczowych do wykonania określonego zakresu robót, ustalania bezpiecznych sposobów wykonania prac, organizowania zespołów roboczych i doboru sprzętu o odpowiednich charakterystykach eksploatacyjnych, opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, prowadzenia nadzoru technicznego nad wykonaniem procesów budowlanych.
Treści kształcenia:
P1. Projekt robót ziemnych i betonowych (opracowanie organizacji prac ziemnych z transportem urobku oraz organizacji wykonania monolitycznej konstrukcji żelbetowej z wykorzystaniem deskowań systemowych).
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen pozytywnych z opracowania projektowego i obrony projektu
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Piliszek E. (red.) Vademecum budowlane, Arkady, Warszawa 2001 2. Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P., Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010. 3. Martinek W., Książek M, Jackiewicz-Rak W., Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007. 4. Orłowski Z., Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red. Janusza Panasa, Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2003, 2004 6. Dyżewski A., Technologia i organizacja budowy t.1 i t.2, Arkady, Warszawa 1989/91. 7. Tauszyński K., Budownictwo z technologią 1, WSiP, Warszawa 1992. 8. Mirski J. Z., Budownictwo z technologią 3, WSiP, Warszawa 2006. 9. Marcinkowski R., Krawczyńska-Piechna A. Projektowanie realizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. 10. Materiały udostępnione przez prowadzącego zajęcia, artykuły, instrukcje, filmy.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W09_01
Ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_01
Potrafi samodzielnie opracować schematy technologiczno-organizacyjne określonych robót budowlanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U03_02
Potrafi opracować opis technologii robót budowlanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U03_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U08_02
Potrafi wyspecyfikować procesy budowlane i określić kolejność ich realizacji
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_02
Potrafi wyspecyfikować i rozwiązać problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu organizacji i mechanizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych
Weryfikacja: Projekt (P1)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o