Nazwa przedmiotu:
Technologia betonu - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Galyna Kotsay/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_14_L
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 30h; Opracowanie wyników 10h; Napisanie sprawozdania 10h; Razem 50 h = 2,0 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratorium - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 30h; Opracowanie wyników 10h; Napisanie sprawozdania 10h; Razem 50 h = 2,0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Laboratorium: 8-12
Cel przedmiotu:
Efektem kształcenia powinno być nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: rozumienia pojęć i procesów stosowanych w technologii betonu, doboru i kontroli jakości składników mieszanki betonowej oraz betonu zwykłego na poziomie inżynierskim.
Treści kształcenia:
L1 - Prezentacja laboratorium. Przepisy porządkowe. Normy techniczne. L2 - Badanie składu ziarnowego kruszyw do betonu wg PN-EN 933-1. Metoda przesiewania. L3 - Krzywa uziarnienia kruszywa. Projektowanie kompozycji mieszanki kruszyw do betonu. L4 - Badanie konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-2 do 5. Metoda stożka opadowego i stolika rozpływowego. Badanie zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7. Metoda ciśnieniowa. L5 - Dozowanie składników i wykonanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji. Zaformowanie próbek do badania wg PN-EN 12390-1,-2. L6 - Rozformowanie próbek do badania i rozpoczęcie pielęgnacji betonu A wg PN-EN 12390-2. L7 - Podsumowanie studiów normy PN-EN 206-1 i wykonanych badań. L8 - Wykonanie mieszanki betonowej B, zbadanie właściwości reologicznych mieszanki i zaformowanie próbek do badania wg PN-EN 12390-1 do 2. L9 - Badanie gęstości i wytrzymałości betonu A na ściskanie w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3. Określenie wytrzymałości charakterystycznej i klasy betonu wg PN-EN 206-1. L10 - Badanie betonu w konstrukcjach wg PN-EN 12504-1. Odwierty rdzeniowe. L11 - Badanie betonu w konstrukcjach wg PN-EN 12504-2. Oznaczanie liczby odbicia. L12 - Badanie wpływu pielęgnacji na wytrzymałość betonu po 28 dniach lub badanie alternatywne betonu B. Analiza wyników. L13 - Analiza składu mieszanki betonowej B. Uwagi do sprawozdania zaliczeniowego. L14 - Podsumowanie studiów normy PN-EN 13670 i wykonanych badań. L15 - Prezentacja i ocena sprawozdań z wykonania i badania betonu.
Metody oceny:
Student uzyskuje punkty na laboratorium za: a) obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych (15 × 1 = 15 p.), b) przyjęty pisemny raport (sprawozdanie) z wykonania i badania betonu (praca zespołowa) oraz jego obronę (od 5 p. do 20 p. na członka zespołu). Student ma prawo do odrobienia jednych zajęć laboratoryjnych w uzgodnionym terminie. Maksymalna liczba punktów za laboratorium: 35 p.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Neville A.M.: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2000; 2. Jamroży Z.: Beton i jego technologie, PWN, Warszawa, 2008; 3. Praca zbiorowa pod kier. Czarneckiego L.: Beton według normy PN-EN 206-1, Polski Cement, Kraków, 2004; Wybrane normy 1. PN-EN 12620: Kruszywa do betonu; 2. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 3. PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 4. PN-EN 12350-1,-2. Badania mieszanki betonowej; 5. PN-EN 12390-1,-2,... Badania betonu; 6. PN-EN 13670: Wykonywanie konstrukcji z betonu; 7. PN-EN 13791: Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie; w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych;
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_03
Ma podstawową wiedzę z technologii betonu, rozumie podstawowe pojęcia i procesy związane z doborem właściwości betonu do wymagań konstrukcyjnych i środowiskowych, doborem składników do betonu, produkcją betonu, technologią robót betonowych i kontrolą jakości betonu
Weryfikacja: Sprawozdanie (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii betonu, zna podstawowy sprzęt do kontroli właściwości technicznych mieszanki betonowej i betonu, rozumie otrzymywane wyniki liczbowe z badań laboratoryjnych
Weryfikacja: Sprawozdanie (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Zna nowoczesne technologie produkcji materiałów budowlanych, nowoczesne technologie realizacji inwestycji budowlanych, technologie posadowień głębokich oraz modyfikacji słabego podłoża gruntowego, zna nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowanych w instalacjach sanitarnych.
Weryfikacja: Sprawozdanie (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z norm technicznych, dotyczących składników mieszanki betonowej i betonu, integrować je, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować opinie
Weryfikacja: Sprawozdanie (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U04_01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów.
Weryfikacja: Sprawozdanie (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UK
Charakterystyka U16_01
Potrafi zaprojektować i nadzorować wykonanie betonu zwykłego powszechnego zastosowania
Weryfikacja: Sprawozdanie (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_02
Rozumie potrzebę projektowania i wykonawstwa betonu ze względu na trwałość
Weryfikacja: Sprawozdanie (L1-L6, L8-L14).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie wykonania betonu i kontroli jego jakości. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu.
Weryfikacja: Sprawozdanie zespołowe (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K07_01
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych materiałach i technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego.
Weryfikacja: Sprawozdanie zespołowe (L8, L12-L13, L15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO