Nazwa przedmiotu:
Materiały budowlane - laboratorium
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. / Wiktor Szewczenko / profesor nadzwyczajny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_13_L
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 30 h. Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 5h. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5 h; Napisanie sprawozdania 10 h RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratorium 30; RAZEM 30 godz. = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 30 h. Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych 5 h. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h. Napisanie sprawozdania 10 h. RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Laboratoria: 8 - 12
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z materiałami budowlanymi, ich właściwościami, sposobami badania i oceną ich jakości.
Treści kształcenia:
L1 - Ogólne wiadomości o pracy w laboratorium materiałów budowlanych i wymagania BHP. L2 - Identyfikacja substancji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego. L3 - Badanie gęstości. L4 - Badanie składu frakcyjnego substancji z wykorzystaniem zestawu sit. L5 - Badanie konsystencji zaczynu cementowego. L6 - Badanie czasu wiązania zaczynu cementowego. L7 - Przygotowanie próbek do badań wytrzymałościowych. L8 - Badanie wytrzymałości wczesnej (po 2 dobach twardnienia). L9 - Badanie wytrzymałości normowej. L10 - Badanie zmiany objętości. L11 - Badanie straty prażenia. L12 - Identyfikacja niewiadomej substancji na podstawie badań normowych L13 - Badanie właściwości (konsystencji normowej, czasu wiązania i wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie) gipsu budowlanego L14 - Przygotowanie próbek i badanie przyczepności zapraw klejących do styropianu i betonu.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i obrona sprawozdania z odpowiednią punktową oceną. Maksymalna liczba punktów -50. Ocena zależy od sumy punktów otrzymanych przez studenta. 0 - 10 punktów ocena 2,0; 11 - 20 punktów ocena 3,0; 21- 30 punktów ocena 3,5; 31- 40 punktów ocena 4,0; 41 - 45 punktów ocena 4,5; 46 –50 punktów ocena 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Pod red. Stefańczuka B., Budownictwo ogólne, Tom I, Materiały budowlane, Arkady, Warszawa 2005. 2. 0siecka E., Materiały budowlane, Oficyna Wydawnictwa PW, Warszawa 2003. 3. Żenczkowski W., Budownictwo ogólne, Tom I, Arkady, Warszawa 1992.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_02
Wykorzystuje podstawowe pojęcia fizyki przy wyznaczaniu właściwości materiałów budowlanych.
Weryfikacja: Sprawozdanie (L1 - L14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W01_03
Ma wiedzę w zakresie właściwości chemicznych materiałów budowlanych, ich reakcji chemicznych zachodzących w materiałach budowlanych
Weryfikacja: Sprawozdanie (L2 - L14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna normowe metody badania cech fizycznych i mechanicznych spoiw i zapraw budowlanych.
Weryfikacja: Sprawozdanie (L3 - L14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U08_01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu materiałów budowlanych i ich właściwości.
Weryfikacja: Sprawozdanie (L3 - L14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U09_01
Potrafi wykorzystać metody analityczne dla porównania wyników normowych i eksperymentalnych.
Weryfikacja: Sprawozdanie (L3 - L14)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o