Nazwa przedmiotu:
Ćwiczenia polowe z miernictwa
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Artur Koper/ adiunkt
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_12
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Laboratorium 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Wykonanie operatów 40h; Razem 75h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Laboratoria - 30h; Razem 30h = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Laboratorium 30h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Wykonanie operatów 40h; Razem 75h = 3 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Laboratorium 8-12
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest praktyczne nabycie przez studentów umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego i wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych zakończonych wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych.
Treści kształcenia:
Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej L1 – Przegląd i rektyfikacja sprzętu pomiarowego, wizja lokalna terenu, założenie osnowy geodezyjnej. L2 – Dowiązanie osnowy sytuacyjnie i wysokościowo. L3 – Pomiar tachimetryczny. L4 – Opracowanie graficzne mapy sytuacyjno - wysokościowej. Niwelacja trasy L5 – Przygotowanie sprzętu i danych do ćwiczenia. L6 – Wytyczenie osi trasy, pomiar sytuacyjny trasy. L7 – Pomiar wysokościowy trasy. L8 – Obliczanie i opracowanie graficzne trasy. L9 – Profile podłużne i poprzeczne trasy.
Metody oceny:
1. Obecność studentów na ćwiczeniach polowych jest obowiązkowa. 2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się podczas wykonywania przez studentów zadanych poligonowych prac pomiarowych i obliczeniowych. 3. Ćwiczenia polowe odbywają się po zakończeniu zajęć w semestrze letnim i mają charakter zadaniowy. Ocenia się pracę studenta i jego indywidualne zaangażowanie w pomiarach terenowych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie i pozytywna ocena operatu pomiarowego wykonanego przez wyznaczone grupy studentów, zgodnie z postawionym przez prowadzącego zadaniem, przy przyjęciu skali ocen: 2,0 - ocena niedostateczna; 3,0 - ocena dostateczna; 3,5 - ocena ponad dostateczna; 4,0 - ocena dobra; 4,5 - ocena ponad dobra oraz 5,0 - ocena bardzo dobra. 4. Nieprzyjęcie operatu, bądź niezaliczenie jego obrony skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawienia i niezaliczeniem przedmiotu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Walczak St., Geodezyjne ćwiczenia polowe, Wydawnictwo PWN; 2. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002; 3. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002; 4. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001; 5. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997; 6. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001; 7. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_01
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Obrona wykonanych operatów; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U02_03
Potrafi posługiwać się podstawowym geodezyjnym programem obliczeniowym WINKALK.
Weryfikacja: Obrona wykonanych operatów; Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO
Charakterystyka U11_01
Zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą w terenie.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03_01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K05_01
Ma świadomość potrzeby profesjonalnych zachowań i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt pomiarowy.
Weryfikacja: Obserwacja podczas pracy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR