Nazwa przedmiotu:
Technologia robót budowlanych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. / Roman Marcinkowski / profesor uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_20_01
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30h; Ćwiczenia 30 h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20h; Przygotowanie do kolokwiów 20h; Razem 100 h = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 30h; Ćwiczenia - 30h; Razem 60 h = 2,4 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 20-30;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie: zasad doboru technologii do wykonania robót budowlanych i analizy nakładów rzeczowych do wykonania określonego zakresu robót, ustalania bezpiecznych sposobów wykonania prac, organizowania zespołów roboczych i doboru sprzętu o odpowiednich charakterystykach eksploatacyjnych, opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zasad prowadzenia nadzoru technicznego nad wykonaniem procesów budowlanych.
Treści kształcenia:
W1. Terminologia, pojęcia podstawowe i definicje. Podstawowe wiadomości o organizacji prac budowlanych. Cykl organizacyjny. Polska klasyfikacja obiektów budowlanych. Struktura produkcji budowlanej, etapy budowy, rodzaje robót budowlanych. Specyfika produkcji budowlanej. W2. Technologiczność rozwiązań projektowych. Podstawy mechanizacji kompleksowej procesów budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W3. Technologia i organizacja robót ziemnych: rodzaje robót ziemnych i maszyny do ich wykonania, kategorie gruntów i sposoby ich odspajania, warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych, zabezpieczenie wykopów i nasypów, odwodnienie wykopów, przepisy bhp przy wykonywaniu robót ziemnych. W4. Technologia i organizacja robót ziemnych: obliczanie objętości robót ziemnych, rozdział i bilans mas ziemnych, wydajność i nakłady pracy maszyn przy robotach ziemnych, projektowanie współpracy maszyn. W5. Technologia transportu i robót ładunkowych: mechanizacja procesów transportowych i przeładunkowych, transport poziomy, transport pionowy, wydajność transportu, projektowanie procesów transportowych, przepisy bhp w procesach transportowych. W6. Technologia i organizacja robót betonowych i żelbetowych: ogólna charakterystyka robót, urządzenia formujące (rodzaje, charakterystyka, zasady obliczeń i zastosowanie), warunki techniczne przygotowania i odbioru deskowań, przepisy bezpieczeństwa przy pracach ciesielskich. W7. Technologia i organizacja robót betonowych i żelbetowych: technologia, mechanizacja i organizacja robót zbrojarskich, warunki techniczne przygotowania i odbioru zbrojenia, przepisy bhp przy robotach zbrojarskich. W8. Technologia i organizacja robót betonowych i żelbetowych: zasady betonowania różnych konstrukcji, zasady organizacji budowy obiektów monolitycznych w deskowaniach systemowych; torkretowanie, pielęgnacja betonu; przepisy bhp przy betonowaniu konstrukcji budowlanych. Prefabrykacja: modularyzacja w budownictwie; wytwórnie prefabrykatów; formy organizacji stanowisk i linii produkcyjnych; projektowanie polowych wytwórni prefabrykatów. W9. Technologia i organizacja montażu konstrukcji budowlanych: rodzaje, zasady, metody i sposoby montażu, mechanizacja robót montażowych, dobór maszyn montażowych. W10. Technologia i organizacja montażu konstrukcji budowlanych: technologia montażu różnych elementów i obiektów budowlanych; zasady bhp przy realizacji procesów montażowych; zasady sporządzania projektów technologii i organizacji montażu. C1. Opracowanie schematu identyfikującego kolejność robót budowlanych podczas budowy budynku C2. Obliczanie wydajności maszyn. Kalkulacje nakładów pracy maszyn na wykonanie robót ziemnych. C3. Projektowanie zespołów maszyn współpracujących. Kalkulacje transportowe C4. Projektowanie deskowań do wykonania elementów konstrukcji budynku C5. Projektowanie organizacji robót betonowych: analiza nakładów rzeczowych i kalkulacja czasu na przygotowanie deskowań, C6. Projektowanie ciągłości betonowania określonej konstrukcji (sekcji na obiekcie) C7. Ustalanie niezbędnych parametrów technicznych maszyny montażowej do wykonania montażu konstrukcji. C8. Opracowanie wybranych punktów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych C9. Analiza nakładów rzeczowych i kalkulacja czasu na wykonanie konstrukcji murowych i robót wykończeniowych C10. Repetytorium
Metody oceny:
Zaliczenie ćwiczeń - obecność na min 70% ćwiczeń; zaliczenie przedmiotu – pozytywne oceny z trzech kolokwiów (ocena średnia)
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Piliszek E. (red.) Vademecum budowlane, Arkady, Warszawa 2001 2. Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P., Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010. 3. Martinek W., Książek M, Jackiewicz-Rak W., Technologia robót budowlanych. Ćwiczenia projektowe, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007. 4. Orłowski Z., Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 5. Praca zbiorowa pod red. Janusza Panasa, Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2003, 2004 6. Dyżewski A., Technologia i organizacja budowy t.1 i t.2, Arkady, Warszawa 1989/91. 7. Tauszyński K., Budownictwo z technologią 1, WSiP, Warszawa 1992. 8. Mirski J. Z., Budownictwo z technologią 3, WSiP, Warszawa 2006. 9. Marcinkowski R., Krawczyńska-Piechna A. Projektowanie realizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. 10. Materiały udostępnione przez prowadzącego zajęcia, artykuły, instrukcje, filmy.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W03_01
Ma wiedzę z zakresu strukturyzacji budownictwa, procesów budowlanych i technologii
Weryfikacja: Kolokwia nr 1 … 3 (W1 do W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W
Charakterystyka W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych technologii budowlanych
Weryfikacja: Kolokwia nr 1…3 (W1 do W10)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W09_01
Ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót budowlanych
Weryfikacja: Kolokwia nr 1…3 (W1 do W10) i Ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W09_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W12_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie norm technicznych normujących technologie budowlane
Weryfikacja: Kolokwia nr 1...3 (W1, W3, W6, W7, W9) i Ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U08_02
Potrafi wyspecyfikować procesy budowlane i określić kolejność ich realizacji
Weryfikacja: Ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U11_01
Zna przepisy bhp przy realizacji robót budowlanych i potrafi je implementować w rozwiązania technologiczno-organizacyjne robót kompleksowo zmechanizowanych
Weryfikacja: Kolokwium Nr 1(W1, W2);
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o
Charakterystyka U13_02
Potrafi wyspecyfikować i rozwiązać problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu organizacji i mechanizacji poszczególnych rodzajów robót budowlanych
Weryfikacja: Ćwiczenia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U13_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o