Nazwa przedmiotu:
Budownictwo ogólne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. / Andrzej Dzięgielewski/ starszy wykladowca
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_16_02
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 35; RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 15; Razem 15 godz. = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z elementami budynków, układami konstrukcyjnymi, przegrodami budowlanymi oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki. Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie roli i zadań podstawowych elementów budynku oraz umiejętność określania obciążeń działających na elementy konstrukcji wraz z metodami wymiarowania wybranych elementów budynku.
Treści kształcenia:
W1 - Wymagania ochrony cieplnej budynków W2 - Izolacyjność termiczna przegród budowlanych W3 - Metodyka obliczeń i doboru izolacji budowlanych W4 - Wymiarowanie metodą stanów granicznych W5 - Obciążenia w budownictwie (stałe, zmienne, klimatyczne) W6 - Projektowanie konstrukcji więźby dachowej (obliczenia statyczne i wymiarowanie)
Metody oceny:
Warunki zaliczenia przedmiotu w sem. 4: - uzyskanie punktów za sprawdziany od 11 do 20. Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące: od 0,0 do 10,9 pkt - 2,0 od 11,0 do 12,7 pkt - 3,0 od 12,8 do 14,5 pkt - 3,5 od 14,6 do 16,3 pkt - 4,0 od 16,4 do 18,1 pkt - 4,5 od 18,2 do 20,0 pkt - 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.) 2. Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, Podstawy projektowania, Arkady 2008. 3. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, ARCHI-PLUS, Kraków 2007.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01
Ma szczegółową wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania prostych i złożonych elementów konstrukyjnych
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy W4-W6,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W08_04
Ma wiedzę ogólną na temat rozwoju i dokonań cywilizacji w zakresie budownictwa, ma świadomość konieczności stosowania aspektów prawnych w działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy W4-W6,
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K07_02
Rozumie potrzebę uświadamiania społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne i konieczności jego odpowiedzialnego eksploatowania z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Weryfikacja: Sprawdzian opisowy W1-W3
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K07_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO