Nazwa przedmiotu:
Materiały budowlane
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. / Wiktor Szewczenko / profesor nadzwyczajny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu:
BS1A_13
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 30 h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 ; Przygotowanie do kolokwium 10 h; RAZEM 50 godz. = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykład 30h . = 1,2 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15;
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z materiałami budowlanymi, ich właściwościami, sposobami badania i oceną ich jakości.
Treści kształcenia:
W1 - Podstawowe informacje dotyczące normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. W2 - Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych. W3 - Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych. W4 - Materiały kamienne. W5 - Ceramika budowlana. W6 - Szkło budowlane. W7 - Wyroby ze szkła. W8 - Spoiwa powietrzne i hydrauliczne. W9 - Wyroby ze spoiw i zapraw. W10 - Atestacja i kontrola jakości materiałów i wyrobów budowlanych. W11 - Ogólne wiadomości o innych materiałach budowlanych.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch trzech sprawdzianów z maksymalną liczbą punktów -50. Ocena zależy od sumy punktów otrzymanych przez studenta. 0 - 10 punktów ocena 2,0; 11 - 20 punktów ocena 3,0; 21- 30 punktów ocena 3,5; 31- 40 punktów ocena 4,0; 41 - 45 punktów ocena 4,5; 46 –50 punktów ocena 5,0.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Pod red. Stefańczuka B., Budownictwo ogólne, Tom I, Materiały budowlane, Arkady, Warszawa 2005. 2. 0siecka E., Materiały budowlane, Oficyna Wydawnictwa PW, Warszawa 2003. 3. Żenczkowski W., Budownictwo ogólne, Tom I, Arkady, Warszawa 1992.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_03
Ma wiedzę w zakresie właściwości chemicznych materiałów budowlanych, ich reakcji chemicznych zachodzących w materiałach budowlanych
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W11),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W07_01
Zna normowe metody badania cech fizycznych i mechanicznych spoiw i zapraw budowlanych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1 - W11),
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o
Charakterystyka W12_01
Zna nowoczesne technologie produkcji materiałów budowlanych i umie wykorzystać ich właściwości
Weryfikacja: Kolokwium (W10 - W11)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać z literatury informacje o nowych materiałach budowlanych i technologiach ich produkcji.
Weryfikacja: Kolokwium (W10 - W11)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_02
Ma świadomość wpływu na środowisko produkcji materiałów budowlanych.
Weryfikacja: Kolokwium (W1, W2, W11)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_02
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR