Nazwa przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż./ Jacek Wernik / adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Budownictwo
Grupa przedmiotów:
Wspólne dla wydziału
Kod przedmiotu:
WS1A_10
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Wykład 15h; Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h; Przygotowanie do kolokwium 5h; Razem 25h = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady - 15h; Razem 15h = 0,6 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących własności intelektualnej, w tym własności wynalazków, znaków towarowych i zdobniczych, topografii układów scalonych, patentów oraz procedury rejestracji prawa własności intelektualnej. Podczas zajęć przedstawiana jest rola Urzędu Patentowego i rzeczników patentowych, prawa autorskie i pokrewne odnoszące się do własności intelektualnej, w tym przemysłowej, prawne procedury ochrony własności intelektualnej (dochodzenie roszczeń cywilnych, zgłaszanie odpowiedzialności karnej, przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji). Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie rozpoznawania i klasyfikowania własności intelektualnej, nabycie umiejętności korzystania z praw własności na różnych polach eksploatacji oraz podejmowania kroków prawnych w celu ochrony tych praw.
Treści kształcenia:
W1: Polskie źródła prawa ochrony własności intelektualnej. Prawodawstwo europejskie i światowe. Historia ochrony własności intelektualnej. Wynalazki i odkrycia. Omówienie ustawy Prawo własności przemysłowej. W2: Krajowe, europejskie i światowe procedury rejestracji wynalazków. W3: Wzory użytkowe. Procedury zgłoszeniowe. W4: Prawo autorskie. Zasady ochrony utworów, wykonań artystycznych i innych. Omówienie ustawy Prawo autorskie. W5: Wzory przemysłowe. Procedury zgłoszeniowe. W6: Znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Procedury zgłoszeniowe. W7: Zarządzanie własnością intelektualną. Ocena innowacyjnych przedsięwzięć. W8: Czyny nieuczciwej konkurencji naruszające własność intelektualną i ich zwalczanie, umowy i licencje
Metody oceny:
1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. 2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas jednego sprawdzianu pisemnego. 3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu. 4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami. 5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. 6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych. 7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kotarba W.: Ochrona własności intelektualnej. OW PW, Warszawa 2012. 2. Publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego http://www.uprp.gov.pl 3. Szewc A., Jyż G.: Prawo własności przemysłowej, Warszawa CH Beck 2003 4. Nowińska E, Promińska U., du Vall M.: Prawo własności przemysłowej, Warszawa LexisNexis 2005 5. Biegański L.: Ochrona własności przemysłowej, Warszawa, PARP 2004 6. Golat R.: Prawo własności przemysłowej: wprowadzenie. Warszawa Jaktorów 2003 7. Barta J.: Prawo autorskie, Warszawa CH Beck 2007.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W10_01
Ma wiedzę dotyczącą wszystkich aspektów własności intelektualnej włącznie ze znajomością krajowych i zagranicznych źródeł prawa
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W10_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK
Charakterystyka W11_01
Ma wiedzę dotyczącą zastosowania wiedzy dotyczącej własności intelektualnej do zarządzania, potrafi włączyć zdobytą wiedzę do przygotowania strategii przedsiębiorstwa
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W11_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WK

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz potrafi czytać przepisy prawne dotyczące własności intelektualnej. Umie przeglądać dostępne krajowe i światowe bazy patentowe.
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U
Charakterystyka U05_01
Umie pozyskiwać informacje z literatury w celu przygotowania się do kolokwium
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU
Charakterystyka U12_01
Zna metody wyceny technologii oraz metody oceny ekonomicznej technologii, dzięki czemu może ocenić przez realizacją projektu, czy jest szansa na wdrożenie technologii
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U12_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy prawne dotyczące własności intelektualnej,.
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K01_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK
Charakterystyka K03_01
Ma świadomość, że w przypadku realizacji wspólnych projektów powstają różnorodne zobowiązania dotyczące własności przemysłowej i praw autorskich i że należy to brać pod uwagę w opracowywaniu umów.
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K03_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K
Charakterystyka K05_01
Ma świadomość, że wprowadzanie na rynek produktów może naruszać czyjąś własność intelektualną, potrafi sprawdzić, czy takiego naruszenia nie ma, ma świadomość, że należy chronić swoją własność intelektualną z powodu możliwości wykorzystania jej przez nieuczciwych konkurentów
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K05_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR
Charakterystyka K06_01
Ma świadomość, że wykorzystanie innowacji może poprawić status przedsiębiortwa, że należy wykorzystywać innowacje w strategii przedsiębiorstwa dbając jednocześnie o ochronę swojej własności intelektualnej
Weryfikacja: Sprawdziany (W1-W15)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K06_01
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K