Nazwa przedmiotu:
Myślenie projektowe - Design Thinking
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-2003
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
28 godzin, w tym: 15 godz. wykłady, 2 godz. konsultacje, 11 godz praca własna (przygotowanie do sprawdzianu i wykładów)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 punktów ECTS 15 godz. wykładów 2 godz. konsultacji
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką Design Thinking - "myślenia projektowego" ukierunkowanego na realizację interdyscyplinarnych projektów.
Treści kształcenia:
1) Podstawy Design Thinking (DT): geneza metodyki DT, etapy i związki z PBL (project-based learning), 2) Metodyka identyfikowania i rozwiązywania problemów w sposób ukierunkowany na użytkownika, 3) Interdyscyplinarny charakter projektów DT 4) Rola kreatywności i innowacji, 5) Prototypownie jako kluczowe narzędzie DT.
Metody oceny:
sprawdzian pisemny
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa - Tim Brown, Zmiana przez design, Wydawnictwo Libron, 2013, 978-83-64275-01-2 - Nigel Cross, Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work, Berg, 2011, ISBN-13: 978-184788636 - www.designthinking.pl
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-2003_W1
posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o metodyce Design Thinking
Weryfikacja: sprawdzian pisemny
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W21, K_W22
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-2003_U1
potrafi korzystać z dobrze udokumentowanych przykładów realizacji projektów DT i samodzielnie wykorzystywać metodykę Design Thinking w realizacji projektów geoinformacyjnych
Weryfikacja: realizacja zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UO, I.P6S_UK, I.P6S_UU

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-2003_K1
potrafi współpracować w grupie realizując interdyscyplinarne projekty o zróżnicowanej tematyce
Weryfikacja: ocena pracy zespołowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K06, K_K01, K_K02, K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KO, I.P6S_KR, I.P6S_KK