Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do wyceny nieruchomości
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Natalia Sajnóg
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-6018
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 17 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 8 godzin, w tym: a) przygotowanie do sprawdzianów - 6 godzin b) studiowanie literatury - 2 godzin. RAZEM: 25 godzin - 1 punkt ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 ECTS - liczba godzin kontaktowych - 17 godzin, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
znajomość podstawowych definicji i pojęć prawnych w tym przede wszystkim dotyczących nieruchomości
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem jest uzyskanie przez studenta ogólnej wiedzy w zakresie dokumentacji procesu wyceny, w tym wykorzystania i poszukiwania danych geodezyjnych, kartograficznych i prawnych dotyczących nieruchomości oraz umiejętność sporządzania operatów szacunkowych.
Treści kształcenia:
Wykład: Pojęcie rynku nieruchomości. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (istota i cele wyceny, regulacje prawne, Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych). Wartość rynkowa nieruchomości i inne rodzaje wartości. Metodyka wyceny nieruchomości (podejścia, metody i techniki wyceny). Cechy nieruchomości mające wpływ na ich wartość. Operat szacunkowy (funkcja, treść i forma operatu szacunkowego). Źródła informacji w procesie wyceny ze szczególnym uwzględnieniem informacyjnych systemów geodezyjnych oraz opracowań kartograficznych i planistycznych.
Metody oceny:
Forma prowadzonych zajęć: wykład. Do zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego sprawdzianu. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 – pięć (4,76 – 5,0); 4,5 – cztery i pół (4,26-4,74), 4,0 –cztery (3,76-4,25), 3,5-trzy i pół (3,26-3,75), 3,0-trzy (3,0-3,25).
Egzamin:
nie
Literatura:
Kucharska-Stasiak E. Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016; Dydenko J. Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Warszawa. Wolters Kluwer SA., 2015; Cymerman R., Cymerman J. Zasady szacowania nieruchomości. Koszalin. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Warszawskiej, 2013.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
Zasady nauczania i weryfikacji osiągniętych efektów uczenia w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni (COVID-19): a) Nauczanie odbywa się zdalnie: przesyłanie prezentacji, wykłady on-line poprzez MS Teams. b) Korespondencja ze studentami poprzez system Usos - maile z domeną @pw.edu.pl c) Zasady przeprowadzenia sprawdzianu z przedmiotu: informacja na temat terminu oraz zasad przeprowadzenia sprawdzianów uzgodniona ze studentami na min. tydzień przed planowanym terminem sprawdzianu. Sprawdzian przeprowadzany poprzez aplikację MS Forms, i/ lub poprzez MS Team, przy włączonych kamerachs. Metody oceny sprawdzianu oraz zasady zaliczenia wykładu pozostają bez zmian. d) Student wykonujący pracę projektową, zaliczenie, egzamin itp. zobowiązany jest zamieścić na końcu pracy następującą klauzulę i podpis wraz z podaniem numeru indeksu: „Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania osiągnięcia efektów uczenia się została wykonana przeze mnie samodzielnie. ”.

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-6018_W18
ma podstawową wiedzę techniczną i prawną z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności z wyceny nieruchomości
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-6018_U06
posiada umiejętność samokształcenia się, poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych (niezbędność uczestniczenia w kursach, seminariach, szkoleniach zawodowych oraz własne studia fachowej literatury z zakresu szacowania nieruchomości)
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-6018_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) z zakresu wyceny nieruchomości oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6018_K03
ma świadomość profesjonalizmu i rzetelności zawodu rzeczoznawcy majątkowego, obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz wyceny nieruchomości zgodnie z zapisami prawa oraz standardami zawodowymi
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-6018_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną (w tym przede wszystkim ma świadomość odpowiedzialności rzeczoznawcy majątkowego za sporządzane operaty szacunkowe, ekspertyzy)
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: