Nazwa przedmiotu:
Sieci uzbrojenia terenu
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marek Woźniak, prof PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5012
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 15 godziny, w tym: a) udział w wykładach - 15 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny. 2. Praca własna studenta - 10 godzin, w tym: a) zapoznanie się z literaturą - 10 godzin, Razem 27 godzin = 1 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS - liczba godzin kontaktowych - 17 godziny, w tym: a) udział w wykładach - 15 godzin, b) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza na temat nazewnictwa z zakresu sieci uzbrojenia terenu. Podstawowa wiedza z geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz tworzenia zasobu geodezyjnego. Podstawowe informacje o BDOT500 i GESUT. Elementy prawa geodezyjnego.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z takimi zagadnieniami jak: - budowa różnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu, - geodezyjna inwentaryzacja elementów sieci uzbrojenia terenu, - metodyka prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - metody lokalizacji elementów sieci infrastruktury terenowej, tworzenie systemów ewidencyjnych i ich wykorzystywanie.
Treści kształcenia:
Zakres zajęć obejmuje: - przegląd różnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu ich struktury i budowy, - metody inwentaryzacji geodezyjnej elementów sieci urządzeń podziemnych naziemnych i nadziemnych , - systemy GESUT i KGESUT oraz ich znaczenie w tworzeniu map do celów projektowych i na mapach zasadniczych, - zakładanie i prowadzenie systemów typu GESUT, - metody wykrywania położenia elementów sieci podziemnej i podwodnej. Metody tworzenia zasobów informacyjnych o obiektach infrastrukturalnych.
Metody oceny:
ocena znajomości zagadnień przedstawianych w trakcie zajęć wykładowych, a dotyczących sieci urządzeń infrastruktury terenowej, systemów inwentaryzacyjnych i ewidencyjnych w zasobie GESUT oraz branżowym.
Egzamin:
nie
Literatura:
Rozporządzenie MSWiA z 2011 r. w sprawie standardów w geodezji...... Rozporządzenie MRRiB z 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji....... Rozporządzenie MAiC z 2015 r w sprawie GESUT Rozporządzenie MAiC z 2015 r w sprawie BDOT i mapy zasadniczej Instrukcja techniczna K1, Instrukcja techniczna G7
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5012_W1
Zna podstawowe rodzaje sieci uzbrojenia terenu, ich budowę, sposób przedstawiania i lokalizacji.
Weryfikacja: sprawdzian semestralny z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-5012_W2
Zna metody inwentaryzacji sieci podziemnego uzbrojenia terenu.
Weryfikacja: sprawdzian semestralny z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-5012_W3
Zna podstawy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
Weryfikacja: sprawdzian semestralny z zakresu zagadnień omawianych na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5012_U1
Potrafi samodzielnie pozyskać informacje na temat wybranej sieci uzbrojenia terenu.
Weryfikacja: sprawdzian semestralny
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka GI.ISP-5012_U2
Potrafi prowadzić rozważania na temat wybranej sieci uzbrojenia terenu.
Weryfikacja: Sprawdzian semestralny
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5012_K1
Potrafi kontaktować się z pracownikami ośrodków dokumentacji geodezyjnej w celu pozyskania potrzebnych informacji. Wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu postawionego zadania.
Weryfikacja: Ocena na podstawie sprawdzianu
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: