Nazwa przedmiotu:
Internetowe udostępnianie danych przestrzennych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-5003
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32 godziny, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny, 2) Praca własna studenta - 28 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 15 godzin, b) sporządzenie sprawozdań z wykonania zadań projektowych - 8 godzin, c) przygotowanie do zaliczenia wykładów - 5 godzin. RAZEM: 60 godzin - 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,1 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32 godziny, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) uczestnictwo w ćwiczeniach - 15 godzin, c) udział w konsultacjach - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,3 punkty ECTS - 40 godzin, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 15 godzin; b) przygotowanie do zajęć - 15 godzin; c) udział w konsultacjach - 2 godziny, d) sporządzenie sprawozdań z wykonania zadań projektowych - 8 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest poznanie podstawowych technik publikowania geoinformacji w internecie.
Treści kształcenia:
Publikacje internetowe: specyfika udostępniania danych przestrzennych i multimedialnych w internecie, narzędzia i sposoby publikacji prezentacji kartograficznych, kompilacja samodzielnych publikacji. Zasady redakcji stron WWW, projektowanie serwisów internetowych (webmastering), problematyka użyteczności publikacji internetowych, standardy W3C. Klasyfikacja usług danych przestrzennych (web services): przeglądania, wyszukiwania, integrowania. Standardy OGC. Funkcjonalność i konfiguracja środowiska serwera mapowego (map server). Projektowanie serwisu geoinformacyjnego (WebGIS): organizacja bazy danych, redakcja prezentacji, konfiguracja usługi udostępniania, projekt aplikacji użytkownika.
Metody oceny:
Zaliczenie projektu. Zaliczenie wykładów. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kubik T., 2009, GIS. Rozwiązania sieciowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2. Peterson, M.P. 2005, Maps and the Internet. Elsevier Applied Science Publishers Ltd. 3. Kraak M-J., Brown A., 2001, Web Cartography, Taylor & Francis
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-5003_W01
zna podstawowe techniki konfiguracji usług sieciowych oraz publikacji danych przestrzennych w sieci
Weryfikacja: zaliczenie wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-5003_U01
potrafi wykorzystać różne źródła danych przestrzennych w postaci usług geoinformacyjnych, ocenić je oraz zintegrować w konkretnym celu
Weryfikacja: zaliczenie ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-5003_U02
potrafi przygotować dane referencyjne i tematyczne do publikacji oraz skonfigurować wybrane usługi sieciowe za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi geoinformacyjnych
Weryfikacja: zaliczenie ćwiczeń
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-5003_K01
ma świadomość odpowiedzialności za publikowane w formie usług i prezentacji informacje geograficzne
Weryfikacja: zaliczenie wykładów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR