Nazwa przedmiotu:
Podstawy fotogrametrii
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4011
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Obliczanie punktów ECTS dla przedmiotu godziny kontaktowe: 30h, w tym: obecność na wykładach: 15h, obecność na zajęciach w laboratorium: 15h, udział w konsultacjach: 2h, przygotowanie zadań programistycznych: 20h, przygotowanie do sprawdzianów z wykładów i obecność na nich: 10h, Razem nakład pracy studenta: 62h = 2 p. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
obecność na wykładach: 15h, obecność na zajęciach w laboratorium: 15h, udział w konsultacjach: 2h, Razem nakład pracy studenta: 32h = 1 p. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
obecność na zajęciach w laboratorium: 15h, przygotowanie zadań programistycznych: 20h, Razem nakład pracy studenta: 35h = 1.4 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
wiedza pozyskana w ramach przedmiotów - matematyka, podstawy informatyki, języki i techniki programowania (1 – 3 sem).
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu fotogrametrii. Wprowadzenie do przedmiotów dotyczących metod i technologii fotogrametrycznych. Nabycie umiejętności praktycznych programowania aplikacji wykorzystujących i przetwarzających dane fotogrametryczne w postaci zdjęć lotniczych.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Fotogrametria – definicja. Kamery lotnicze 1.1 Fotogrametria (definicja pojęcia „fotogrametria”, zastosowania, zalety i ograniczenia) 1.2 Lotnicza kamera pomiarowa analogowa i cyfrowa 2. Właściwości pomiarowe zdjęć lotniczych 2.1 Elementy orientacji wewnętrznej kamery 2.2 Właściwości geometryczne zdjęcia lotniczego 2.3 Elementy orientacji zewnętrznej zdjęcia 2.4 Błędy systematyczne zdjęć 3. Zdjęcia lotnicze: wykonawstwo, jakość zdjęć, pokrycie kraju 4. Stereoskopia – obserwacje i pomiar 5. Wprowadzenie do fotogrametrii analitycznej. Analityczne opracowanie stereogramu zdjęć lotniczych 5.1 Pomiar współrzędnych tłowych zdjęć 5.2 Elementarne operacje analityczne na zdjęciach: 5.3 Analityczne opracowanie stereogramu zdjęć lotniczych Ćwiczenia: 1. Pokaz stacji cyfrowej fotogrametrycznej - orientacją pojedynczego stereogramu zdjęć analogowych i cyfrowych. (2h) 2. Tworzenie aplikacji do orientacji zdjęć lotniczych w zakresie: (8 h) - orientacji wewnętrznej (transformacja afiniczna) - orientacji wzajemna pary zdjęć - orientacji bezwzględnej modelu - fotogrametrycznego wcięcia wstecz 3. Pokaz stereoskopii na cyfrowej stacji fotogrametrycznej - omówienie zasady działania pomiaru stereoskopowego. (2h) 4. Stworzenie narzędzia przeliczania współrzędnych obrazowych do realizacji fotogrametrycznego wcięcia w przód. (2h) 5. Zaliczenie ćwiczeń. (1 godz.)
Metody oceny:
Wykład: Zaliczenie wykładu na podstawie dwóch sprawdzianów w semestrze. Terminy sprawdzianów podane wcześniej do wiadomości. Ocena końcowa na podstawie wyników z obu sprawdzianów. Do zaliczenia sprawdzianu wymagane jest uzyskanie 60% punktów. Ocenę łączną stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu oraz zaliczenia ćwiczeń. Oceny wpisywane są według zasady: 5,0 - pięć (4,76 - 5,0); 4,5 - cztery i pół (4,26-4,74); 4,0 - cztery (3,76-4,25); 3,5 (trzy i pół (3,26 - 3,75), 3,0 - trzy (3,0-3,25). Ćwiczenia: Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przekazywanych działających aplikacji do przetwarzania danych
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura uzupełniająca: 1. Kurczyński: konspekty z wykładów 2. Kurczyński: Fotogrametria. PWN, 2014 3. Kurczyński, Preuss: Podstawy fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza PW, 2003 4. Kurczyński: Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi. Oficyna Wydawnicza PW. 2006 5. Butowtt, Kaczyński: Fotogrametria. WAT, 2010 6. Kraus K.: Photogrammetry. Geometry from Images and Laser Scans (Second Edition). Walter de Gruyter. Berlin, New York, 2007
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.IPS-4011_W01
Posiada podstawową wiedzę na temat geometrii fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zasad ich pozyskiwania oraz stereoskopowego ich pomiaru
Weryfikacja: Zaliczenie obu sprawdzianów. "Obrona" ustna złożonych sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.IPS-4011_W02
zna matematyczne opisy podstawowych operacji fotogrametrycznych, będących składowymi technologii pomiarowych
Weryfikacja: Zaliczenie obu sprawdzianów. "Obrona"ustna złożonych sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12, K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.IPS-4011_U01
Potrafi tworzyć aplikacje do orientacji zdjęć lotniczych
Weryfikacja: Zaliczenie obu sprawdzianów. "Obrona"ustna złożonych sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.IPS-4011_U02
Potrafi tworzyć narzędzia przeliczania współrzędnych obrazowych do realizacji zadań fotogrametrycznych
Weryfikacja: Zaliczenie obu sprawdzianów. "Obrona"ustna złożonych sprawozdań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09, K_U20
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.IPS-4011_K01
potrafi współpracować i pracować w grupie
Weryfikacja: Praca w dwuosobowych zespołach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K05
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO