Nazwa przedmiotu:
Podstawy wizualizacji kartograficznych
Koordynator przedmiotu:
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Geoinformatyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1060-GI000-ISP-4009
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 52 godziny, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 30 godzin, c) udział w konsultacjach - 5 godziny, d) uczestnictwo w egzaminie - 2 godziny. 2) Praca własna studenta - 48 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 20 godzin, b) sporządzenie sprawozdań z wykonania zadań projektowych - 10 godzin, c) przygotowanie do sprawdzianu - 3 godziny. d) przygotowanie do egzaminu - 15 godzin. RAZEM: 100 godzin - 4 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych - 52 godziny, w tym: a) uczestnictwo w wykładach - 15 godzin b) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 30 godzin, c) udział w konsultacjach - 5 godziny, d) uczestnictwo w egzaminie - 2 godziny.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,4 punktu ECTS - 60 godzin, w tym: a) uczestnictwo w zajęciach projektowych - 30 godzin; b) przygotowanie do zajęć - 20 godzin; c). sporządzenie sprawozdań z wykonania zadań projektowych - 10 godzin,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw geografii, obsługi baz danych i systemów informacji geograficznej
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Omówienie specyfiki procesu wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych, przetwarzanie i analizy danych na potrzeby opracowań kartograficznych, zasady redagowania wybranych rodzajów map w środowisku GIS.
Treści kształcenia:
Wykład: podstawowe pojęcia kartografii, modele rzeczywistości geograficznej. definicja mapy i geoprzedstawienia, przebieg procesu wizualizacji kartograficznej w środowisku GIS, podstawy grafiki, metodyka prezentacji kartograficznej, generalizacja kartograficzna, bazy danych referencyjnych i tematycznych jako źródła opracowań kartograficznych, proces publikacji map, kompozycje multimedialne. Projekt: zasady redagowania map: wyboru metody prezentacji kartograficznej, w tym skali pomiarowej, systemu znaków i zmiennych wizualnych w zależności od przeznaczenia mapy i posiadanych danych źródłowych; techniki wizualizacji kartograficznej danych zawartych w bazie danych przestrzennych w środowisku GIS, aktualizacja bazy danych oraz podstawowe analizy przestrzenne dla potrzeb konkretnej prezentacji tematycznej, elementy kompozycji arkusza mapy w postaci cyfrowej i drukowanej.
Metody oceny:
Ocena końcowa z zajęć projektowych wynika ze średniej arytmetycznej za 2 zredagowane opracowania kartograficzne. Wymagane jest: uzyskanie pozytywnych ocen z obu zadań projektowych. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocenę łączną za przedmiot stanowi średnia arytmetyczna z egzaminu oraz zaliczenia projektu.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Głażewski A., Kałamucki K., Kowalski P.J., Stankiewicz M., 2015, Podstawy wizualizacji kartograficznej. Wydawnictwo UMCS Lublin 2. Gotlib D., Olszewski R. (red.), 2013, Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, GUGiK, Warszawa 3. Pasławski J. (red.), 2012, Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era (wydanie II) 4. Goodchild M.F., Longley P.A., Rhind D.W., 2006, GIS Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 5. Kraak M-J, Ormeling F., 1998, Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Witryna www przedmiotu:
_
Uwagi:
_

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka GI.ISP-4009_W1
Zna podstawowe zasady redagowania map: doboru danych źródłowych, metod prezentacji kartograficznej, symbolizacji i wyboru zmiennych graficznych.
Weryfikacja: Egzamin, sprawdzian z zajęć projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W09, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-4009_W2
Zna podstawowe zasady modelowania danych dla potrzeb opracowań kartograficznych, wybrane techniki pozyskiwania i integracji danych wektorowych i obrazowych oraz zasady generalizacji danych.
Weryfikacja: Egzamin, sprawdzian z zajęć projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W09, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG
Charakterystyka GI.ISP-4009_W3
Zna różne techniki i narzędzia umożliwiające przygotowanie materiałów źródłowych i, redagowanie prezentacji kartograficznej oraz technologie produkcji map w środowisku systemów informacji geograficznej.
Weryfikacja: Egzamin, sprawdzian z zajęć projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06, K_W07, K_W08, K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka GI.ISP-4009_U1
Potrafi dokonać poprawnego wyboru metody prezentacji kartograficznej, w tym skali pomiarowej, systemu znaków i zmiennych wizualnych w zależności od przeznaczenia mapy i posiadanych danych źródłowych.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonania zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U09, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4009_U2
Potrafi wykonać poprawną wizualizację kartograficzną danych zawartych w bazie danych przestrzennych.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonania zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4009_U3
Potrafi przeprowadzić niezbędne uzupełnienie bazy danych oraz podstawowe analizy przestrzenne dla potrzeb konkretnej prezentacji tematycznej.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonania zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16, K_U18, K_U01, K_U11, K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW
Charakterystyka GI.ISP-4009_U4
Potrafi przygotować makietę mapy do wydruku, opracować ramkę mapy, legendę i elementy pozaramkowe oraz opublikować w postaci cyfrowej i drukowanej.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonania zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03, K_U04, K_U19
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW, I.P6S_UK

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka GI.ISP-4009_K1
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pogłębianiu świadomości geograficznej społeczeństwa.
Weryfikacja: Sprawozdania z wykonania zadań projektowych
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01, K_K06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, I.P6S_KO, I.P6S_KR